Trường Đại học công lập | Mã trường: LNS

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7

Các chuyên Ngành Đào Tạo

.:: Kỹ Sư - Cử Nhân
.:: Kỹ Sư - Cử Nhân .:: Thạc Sỹ
.:: Tiến Sỹ
- Kế toán
- Quản lý đất đai
- Quản lý tài nguyên & môi trường
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ chế biến lâm sản
- Khoa học cây trồng
- Kinh tế
- Khoa học môi trường
- Bảo vệ thực vật
- Thiết kế nội thất
- Kiến trúc cảnh quan
- Lâm sinh
- Quản lý tài nguyên rừng
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Công nghệ sinh học
- Chăn nuôi
- Thú y
- Lâm học
- Kinh tế Nông nghiệp
- Quản lý tài nguyên rừng
- Công nghệ chế biến lâm sản
- Kỹ thuật cơ khí
- Khoa học môi trường
- Công nghệ sinh học
- Quản lý kinh tế
- Mỹ thuật ứng dụng
- Lâm sinh
- Điều tra và quy hoạch rừng
- Kỹ thuật cơ khí
- Kỹ thuật chế biến lâm sản
- Quản lý tài nguyên rừng
- Kinh tế Nông nghiệp

Giới thiệu các ngành đào tạo Chương trình đào tạo chi tiết
Giới thiệu môi trường học tập