1. GV. Ths. CAO PHI LONG, Trưởng Phòng

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0909 401 333 - 0982 889 879
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Phụ trách chung; phân công nhiệm vụ cho từng CBVC, LĐ; quản lý, điều hành mọi công việc của đơn vị.

2. Phụ trách các nghiệp vụ: Công tác tổ chức các phong trào thi đua, Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; giáo dục pháp luật, phòng chống Ma túy, HIV/AIDS và TNXH. Các đội hình đội hình ANXK-HSSV, VHVN. Công tác dịch vụ xã hội.

3. Tham gia các Hội đồng nhà trường: HĐ KHĐT; Ban chỉ đạo thi đua khối CBVC; HĐ TĐKT; Ban chỉ đạo Thi đua khối HSSV; HĐ đánh giá kết quả Rèn luyện khối HSSV; Hội đồng xét Cấp học bổng và TCXH; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; Tổ thanh tra, Hội đồng kỷ luật HSSV.

4. Phụ trách hoạt động của tổ quản lý khu nội trú HSSV.

5. Soạn thảo các văn bản tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, quản lý, giáo dục HSSV.

6. Phụ trách các công tác khen thưởng, kỷ luật khối HSSV. Chế độ học phí, học bổng, TCXH. Quỹ học bổng khuyến học, hiến máu nhân đạo. Công tác y tế, bảo hiểm…

7. Phụ trách các nghiệp vụ: Công tác HSSV, HV; Công tác quản lý, khai thác hồ sơ HSSV.

8. Tham gia chỉ đạo các hoạt động dịch vụ xã hội.

9. Thường trực các hội đồng: Văn thể; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá kết quả rèn luyện, xét cấp học bổng, TCXH khối HSSV, HĐ kỷ luật HSSV.

10. Chỉ đạo công tác ứng dụng, khai thác phần mềm đào tạo; trang website trong hoạt động của đơn vị.

11. Tham gia kiêm giảng.

12. Đi học NCS năm thứ 4.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

2. CN. NGUYỄN ÁNH TUYẾT - Chuyên viên

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 0937 471 174 - 0918 154 057
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.  Phụ trách nghiệp vụ hồ sơ HSSV, HV: Tiếp nhận, xếp HSSV vào lớp hành chính, xử lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi diễn biến tăng/giảm HSSV, HV toàn trường (trừ các lớp Liên thông).

2. Xác định mã HSSV, HV phục vụ phần mềm quản lý đào tạo.

3. Chủ trì việc cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của HSSV hàng kỳ/năm học/toàn khóa học trên hệ thống. Hoàn tất  hồ sơ và trả lại cho HSSV, HV khi tốt nghiệp.

4.  Lập danh sách trình Hội đồng xét các chế độ chính sách đối với HSSV và thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV.

5. Phụ trách công tác bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế cho HSSV.

6. Tham gia các hoạt động dịch vụ xã hội.

7. Phụ trách công tác nữ sinh, công đoàn.

8. Quản lý tài sản của Phòng, chấm công lao động hàng ngày, tháng.

9. Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng Phòng phân công.

3. GV. Ths. PHẠM VĂN SỸ, Chuyên viên - Kiêm giảng

- ĐTVP: 02518 951 127

- ĐTDĐ: 01212 149 998
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Ban hành QĐ công nhận GVCN/CVHT, Ban đại diện các lớp HSSV trong và ngoài trường.

2. Tổ chức, theo dõi các hoạt động thể thao, khánh tiết, phong trào, phát thanh tuyên truyền; Tổ chức các phong trào thi đua.

3. Nắm bắt, theo dõi, tổng hợp tình hình HSSV hàng ngày; Tổng hợp số liệu liên quan đến HSSV báo cáo Giám đốc phục vụ hội nghị giao ban công tác HSSV hàng tháng.

4. Tổng hợp trình các hội đồng thi đua khen th­ưởng, kỷ luật HSSV; hội đồng rèn luyện; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các trường hợp HSSV vi phạm pháp luật và vi phạm nội qui, quy chế. Soạn thảo các quyết định liên quan sau khi các hội đồng thống nhất.

5. Phối hợp với Đoàn thanh niên trong các các hoạt động phong trào nhằm tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu vươn lên vào Đảng; Phụ trách các câu lạc bộ khối HSSV.

6. Nắm bắt sỹ số, tình hình chấp hành nội quy, quy chế của HSSV tại các cơ sở liên kết; theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Nhà trường với các Cơ sở liên kết đào tạo.

7. Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi diễn biến tăng/giảm HSSV,HV các lớp Liên thông.

8. Phụ trách công tác tổ chức, quản lý, danh sách HSSV nội trú, ngoại trú.

9. Tham gia các hoạt động dịch vụ xã hội, Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của HSSV hàng kỳ/năm học/toàn khóa học trên hệ thống.

10. Theo dõi công tác GVCN/CVHT.

11. Tham gia Kiêm giảng.

12. Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng Phòng phân công.

4. B.NGÔ THỊ THU THUỶ, Giảng viên - Kiêm giảng

- ĐTVP: 0618 951 127

- ĐTDĐ: 0974 732 403

- Email: thuthuyk552gmail.com

1. Thường trực văn phòng, xác nhận nhân thân HSSV; tiếp nhận đơn, thư của HSSV trình ký và trả kết quả; phân công và theo dõi lao động nghĩa vụ hàng tuần của HSSV;….

2. Trực tiếp soạn thảo các văn bản, thư ký các buổi họp Phòng.

3. Tham gia tổng hợp, rà soát điểm học tập, rèn luyện, hồ sơ HSSV khi có yêu cầu.

4. Tham gia các hoạt động dịch vụ xã hội, Cập nhật kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của HSSV hàng kỳ/năm học/toàn khóa học trên hệ thống.

5. Phụ trách công tác phối hợp với Doanh nghiệp và nhà trường.

6. Phụ trách hoạt động văn nghệ khối HSSV.

7. Đi học Cao học.

8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công.

5. KS. Phùng Văn Hải - Tổ trưởng tổ quản lý KTX.

- ĐTDĐ:  0963 661 866 - 0902 537 107

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1.  Giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành, phân công công việc và theo dõi nhân viên trong Tổ quản lý KNT thực hiện nhiệm vụ báo cáo Trưởng phòng vào cuối mỗi tháng.

2. Lập phương án và bố trí chỗ ở cho HSSV nội trú.

3. Lập kế hoạch trực KTX hàng tuần, nghỉ lễ.

4. Thực hiện trực theo kế hoạch.

5. Quản lý đội ANXK HSSV.

6. Nắm bắt và xử lý HSSV vi phạm nội quy, quy chế; đảm bảo an ninh, trật tự, tài sản của HSSV trong khu nội trú.

7. Đề xuất mua sắm dụng cụ, văn phòng phẩm và đề nghị sửa chữa các công trình phục vụ HSSV khu nội trú.

8. Phụ trách đăng ký nơi ở cho HSSV.

9. Dọn vệ sinh khu vực KTX của sinh viên.

10. Mở đài phát thanh phục vụ HSSV.

11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng phân công.

NV, LĐ TỔ QUẢN LÝ KTX:

6. CN. Phạm Trọng Thanh - Nhân viên

- ĐTDĐ: 0934 847 787

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. KS. Nguyễn Quốc Tuấn - Nhân viên

- ĐTDĐ: 0986 064 310

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. Bà: Vũ Thị Huỳnh - Nhân viên

- ĐTDĐ: 01669 422 174