Search

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ QUỸ KHKT

Tên tổ chức/Cá nhân Ngày ủng hộ Số tiền
Sinh viên Nguyễn Trọng Ân, Lớp K59E_QLĐĐ

17/07/2018

4.000.000

Tập thể lớp C04_QLTNR

17/07/2018

900.000

Tập thể lớp K59H_QLTNR

17/07/2018

1.000.000

Tập thể lớp K59D_KHMT

17/07/2018

1.250.000

Tập thể lớp K59G_KT

17/07/2018

500.000

Tập thể lớp K59G_QLĐĐ

17/07/2018

1.000.000

Tập thể lớp Cao học Quản lý Kinh tế K23B; Kinh tế Nông nghiệp K23A và Kỹ thuật Cơ khí K23A, B học tại Phân hiệu

19/05/2018

5.000.000

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm lâm viên K2/2018 tại Phân hiệu

22/06/2018

3.000.000

Tập thể lớp K5B_LTTC_QLĐĐ_PH

10/06/2018

5.000.000

Tập thể lớp K3_LTCĐ_Kế toán_PH

10/06/2018

3.000.000

Tập thể lớp K5_LTTC_QLTNR_PH

10/06/2018

3.000.000

Tập thể lớp K5_LTTC_Kế toán_PH

10/06/2018

2.000.000

Tập thể lớp K3_LTCĐ_QLĐĐ_PH

10/06/2018

2.000.000