EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Công Đoàn
Giới Thiệu PDF Email

1. Ban Chấp hành Công đoàn:

- Triển khai, thực hiện Nghị quyết của Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp và Nghị quyết của Công đoàn Phân hiệu.

- Đại diện cho tập thể lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động trong Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp trước pháp luật.

- Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là luật lao động, về tổ chức Công đoàn Việt nam, luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt nam, hướng dẫn giúp đỡ công nhân viên chức lao động về các thủ tục xin gia nhập công đoàn, phát triển đoàn viên, duy trì sinh hoạt tổ công đoàn, làm tốt công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

- Phối hợp với Giám đốc tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức tại cơ quan, bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện kế hoạch hàng năm bảo đảm việc làm, tăng thêm thu nhập, cải tiến lề lối làm việc, giảm phiền hà cho người lao động, nâng cao hiệu quả công tác, chăm lo đến lợi ích vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

- Thực hiện việc thu, chi, quản lý tài chính, theo sự phân cấp của Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Ban Thường vụ:

- Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn. Ban Thường vụ có trách nhiệm thay mặt Ban Chấp hành chuẩn bị nội dung các ký họp Ban Chấp hành và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành, điều hành hoạt động giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành.

3. Danh sách BCH Công đoàn:

1. Tưởng quang vinh - chủ tịch

2. Vũ thị lan - phó chủ tịch

3. Nguyễn văn phú - uỷ viên bch

4. Đỗ thị thắm - uỷ viên bch

5. Nguyễn hạnh tâm - uỷ viên bch

6. Trần đức thuỵ - uỷ viên bch

7. Nguyễn thị hạnh - uỷ viên bch, trưởng ban nữ công

8. Bùi đức dân - uỷ viên bch

9. Nguyễn tuấn bình - uỷ viên bch, trưởng ban thanh tra nhân dân