EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lãnh Đạo Nhà Trường
PDF Email

PGS.TS. Trần Quang Bảo
Phó hiệu trưởng
Phụ trách Phân hiệu
- Phục trách công tác chung tại Phân hiệu Miền Nam.

- Phụ trách chiến lược phát triển Phân hiệu Miền Nam.

- Công tác tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với CBVC.

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ.

- Phụ trách công tác tài chính.

- Quản lý các hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Phụ trách các hoạt động đào tạo sau đại học.

- Phụ trách các hoạt động dự án và hợp tác quốc tế.

- Phụ trách dự án đầu tư, nâng cấp Phân hiệu Miền Nam.

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

Phụ trách các đơn vị: Phòng Tài chính, Kế toán; Phòng Tổ chức, Hành chính (mảng tổ chức cán bộ), Phòng Khoa học Công nghệ & HTQT.

TS. Vũ Thu Hương
Phó Giám đốc
- Phụ trách Đào tạo Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.

- Lãnh đạo xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong và ngoài Phân hiệu Miền Nam.

- Các dự án, đề án mở rộng và phát triển ngành nghề, quy mô đào tạo.

- Các hoạt động rà soát phát triển, đổi mới chương trình đào tạo.

- Phụ trách việc mua sắm thiết bị và đồ dùng dạy học.

- Xây dựng và chỉ đạo việc thự hiện kế hoạch tài chính liên quan đến đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Khoa Nông Lâm, Khoa Kinh tế, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Thực nghiệm và Phát triển công nghệ, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Khoa Công nghiệp và kiến trúc.
Thầy Tưởng Quang Vinh
Phó Giám đốc
- Phụ trách công tác nội chính, sản xuất kinh doanh dịch vụ.

- Tham gia xây dựng, quản lý Dự án nâng cấp Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp.

- Phụ trách công tác quản lý đất đai, rừng sản xuất, rừng nghiên cứu thực nghiệm.

- Phụ trách công tác đời sống, chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Phụ trách công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

- Phụ trách công tác quản lý trường sở, quản lý sử dụng xe máy.

- Phụ trách và chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm Sản xuất dịch vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức, Hành chính (Mảng hành chính), Trung tâm Sản xuất dịch vụ.