EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5

Chuyên Mục

Lĩnh vực đào tạo

KỸ SƯ - CỬ NHÂN KỸ SƯ - CỬ NHÂN THẠC SỸ
- Kế toán
- Quản lý đất đai
- Quản lý tài nguyên & môi trường
- Quản trị kinh doanh
- Công nghệ chế biến lâm sản
- Khoa học cây trồng
- Kinh tế
- Khoa học môi trường
- Bảo vệ thực vật
- Thiết kế nội thất
- Kiến trúc cảnh quan
- Lâm sinh
- Quản lý tài nguyên rừng
- Kỹ thuật công trình xây dựng
- Công nghệ sinh học
- Chăn nuôi
- Thú y
- Lâm học
- Kinh tế Nông nghiệp
- Quản lý tài nguyên rừng
- Công nghệ chế biến lâm sản
- Kỹ thuật cơ khí
- Khoa học môi trường
- Công nghệ sinh học
- Quản lý kinh tế
- Quản lý đất đai
TIẾN SỸ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
- Lâm sinh
- Điều tra và quy hoạch rừng
- Kỹ thuật cơ khí
- Kỹ thuật chế biến lâm sản
- Quản lý tài nguyên rừng
- Kinh tế Nông nghiệp
- Quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm
- Quản lý tài nguyên môi trường
- Nghiệp vụ kế toán thuế
- Đào tạo theo nhu cầu
- Tin học chuẩn CNTT Cơ bản
- Tin học chuẩn CNTT Nâng cao
- Các lớp Tin học chuyên đề khác
- Tiếng Anh trình độ A, B
- Tiếng Anh giao tiếp
Giới thiệu các ngành bậc Đại học
Chương trình đào tạo bậc Đại học
Môi trường học tập tại Phân hiệu