EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Khoa khoa học Cơ bản
PDF Email

Chức năng:
Tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH.

Nhiệm vụ:


- Tổ chức công tác giảng dạy các môn thuộc hệ Đại học, Cao đẳng như: Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Vật Lý đại cương, Hóa đại cương, Hóa phân tích, Sinh Học đại cương, Sinh lý thực vật, Giáo dục thể chất, giảng dạy các môn văn hóa phổ thông: Toán, Vật Lý, Hóa, Sinh Vật.
- Quản lý các hoạt động chuyên môn khác như thực hành, thí nghiệm.
- Tổ chức cho các Bộ môn viết giáo trình, bài giảng theo kế hoạch, quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, NCKH.
- Quản lý đội ngũ giảng viên, giáo viên trong Khoa, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC trong Khoa.