EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Khoa khoa học Cơ bản
PDF Email

Chức năng:

Tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức công tác giảng dạy các môn thược hệ Đại học, Cao đẳng như: Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Vật Lý đại cương, Hóa đại cương, Hóa phân tích, Sinh Học đại cương, giảng dạy các môn văn hóa phổ thông và Bổ túc văn hóa như: Toán, Vật Lý, Hóa, Sinh Vật, Văn – Tiếng Việt, Soạn Thảo Văn Bản, Thể Dục Thể Thao.

- Quản lý các hoạt động chuyên môn khác như thực hành, thí nghiệm.

- Quản lý các hoạt động quản lý học sinh, họp xét kỷ luật học sinh, xét điểm rèn luyện học sinh cuối học kỳ thuộc ban quản lý.

- Tổ chức cho các Bộ môn viết giáo trình, bài giảng theo kế hoạch, quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, NCKH.

- Quản lý đội ngũ giảng viên, giáo viên trong Ban, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC trong Ban.