I. Chức năng

Là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Giám đốc Phân hiệu trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tào theo Luật giáo dục Đại học, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế hiện hành trong tình hình mới..

II. Nhiệm vụ


1. Tham gia xây dựng chương trình, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo 05 ngành đào tạo:
(1) Khoa học cây trồng
(2) Công nghệ sinh học
(3) Bảo vệ thực vật
(4) Chăn nuôi
(5) Thú y

Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm và chất lượng đào tạo HSSV.

2. Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y và Công nghệ sinh học, chủ động khai thác các dự án, đề tài; phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trai, nông trại gắn đạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

3. Tham gia xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Giám đốc Phân hiệu. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV trong khoa.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,... phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH.

5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng môn học do Giám đốc Phân hiệu giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.