EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Giới thiệu
Giới thiệu Khoa PDF Email

KẾ HOẠCH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K62:

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Bộ phận thực hiện

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học

7h00/19/08/2017

Sảnh chính – Tòa nhà A1

Bộ phận tiếp sinh;

Lãnh đạo khoa

Khai mạc tuần GDCD đầu khóa

8h00/21/08/2017

Sân khấu ngoài trời (sân Xà cừ)

Lãnh đạo trường, phòng CTHS, Đào tạo

Sinh hoạt tuần giáo dục công dân đầu khóa

22/08 - 25/08/2017

Giảng đường G1, G5

Phòng họp A – Tòa nhà A1

Phòng CTHS, Đào tạo, Đoàn Thanh niên

Giao lưu chào đón tân sinh viên K62 – Khoa nông học

7h30 / 28/08/2017

Sân khấu ngoài trời (sân Xà cừ)

Khoa Nông học

Tham quan mô hình, định hướng nghề nghiệp

7h00/30/08

1. Khu Nông nghiệp công nghệ cao Q12 – Tp Hồ Chí Minh

2. Khu trang trại Phú Sơn

3. Khu DLST Vườn Xoài

Khoa Nông học

Giao lưu bóng đá sinh viên K62 với K60, K61

17h00/ngày 31/08

Sân vận động

Cỏ nhân tạo

Khoa Nông học

I. Chức năng

Là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Giám đốc Phân hiệu trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tào theo Luật giáo dục Đại học, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế hiện hành trong tình hình mới..

II. Nhiệm vụ


1. Tham gia xây dựng chương trình, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo 05 ngành đào tạo:
(1) Khoa học cây trồng
(2) Công nghệ sinh học
(3) Bảo vệ thực vật
(4) Chăn nuôi
(5) Thú y

Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm và chất lượng đào tạo HSSV.

2. Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y và Công nghệ sinh học, chủ động khai thác các dự án, đề tài; phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trai, nông trại gắn đạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

3. Tham gia xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Giám đốc Phân hiệu. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV trong khoa.

4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,... phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH.

5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng môn học do Giám đốc Phân hiệu giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.