Lịch họp tuần

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
01/01

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018

Thứ Ba
02/01

14h00

Họp xét điều kiện làm chuyên đề tốt nghiệp Khóa K6A-LTTC-VLVH và K9B-VLVH

Đại diện P.Đào tạo, P.TCKT, P.CT&CTSV, Trưởng các Khoa: TN&MT, Kinh tế, Lâm học.

Phòng họp B
Nhà A1

Ô. Mai Hải Châu

Thứ Tư
03/01


Thứ Năm
04/01

14h00

Họp Ban giám đốc

Ban giảm đốc

Phòng họp C
Nhà A1

B. Vũ Thu Hương

15h00

Họp Đảng ủy

Các Đ/c trong Đảng ủy

Phòng họp C
Nhà A1

B. Vũ Thu Hương

18h00 Sơ khảo hội thi tiếng hát Sinh viên khoa Lâm học năm 2017 BTC, thí sinh và các cá nhân quan tâm Hội trường lớn A3 Ô. Nguyễn Xuân Hùng

18h00-21h00

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế (Lớp K3-LTCD-KT; K3-LTCD-QTKD; K5B-LTTC-PH)

Các thành viên trong hội đồng + Sinh viên

P402-G1

Chủ tịch hội đồng

Thứ Sáu
05/01

8h00

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Nông học)

P103-G2

CTHĐ

14h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Đợt 2 cho SV Đại học K58 và Cao đẳng C03.

Đại diện P.Đào tạo, P.TCKT, P.CT&CTSV, Trưởng các Khoa: CN-KT, TN&MT, Kinh tế, Lâm học

Phòng họp B
nhà A1

B. Vũ Thu Hương

18h00-21h00

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế (Lớp K3-LTCD-KT; K3-LTCD-QTKD; K5B-LTTC-PH)

Các thành viên trong hội đồng + Sinh viên

P402-G1

Chủ tịch hội đồng

Thứ Bảy
06/01

07h00-16h00

18h00-21h00

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế (Lớp K3-LTCD-KT; K3-LTCD-QTKD; K5B-LTTC-PH)

Các thành viên trong hội đồng + Sinh viên

P402-G1

P702-G1

Chủ tịch hội đồng

Chủ Nhật
07/01

07h00

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khoa Kinh tế (Lớp K3-LTCD-KT; K3-LTCD-QTKD; K5B-LTTC-PH)

Các thành viên trong hội đồng + Sinh viên

P402-G1

P702-G1

Chủ tịch hội đồng