EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch họp tuần từ ngày 04/09/2017 đến ngày 10/09/2017 PDF Email
Thứ sáu, 01/09/2017 20:16

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
04/09

Nghỉ lễ Quốc Khánh theo TB số 149/TB-PHĐHLN-TCHC ngày 21/08/2017

 

 

 

Thứ ba
05/09

14h00

Tập huấn cho khối cán bộ, giảng viên, lao động phục vụ Đánh giá ngoài

- BGĐ; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư đoàn TN;

- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc;

- Trưởng, phó Khoa, Bộ môn; Tổ trưởng, Tổ phó các tổ công tác;

- Các nhóm đối tượng phỏng vấn theo Quyết định số 818/QĐ-PH-TCHC ngày 31/08/2017

Phòng họp A
nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ Tư
06/09

 

 

 

 

 

Thứ Năm
07/09

8h00

Phổ biến kế hoạch ôn, thi tuyển dụng viên chức năm 2017

CBVC-LĐ dự tuyển viên chức năm 2017

Phòng họp A
Nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

Thứ Sáu
08/09

14h00

Hội đồng Sát hạch giảng viên khoa Nông học (bổ sung 6/9)

Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng TCHC, Phòng Đào tạo; Khoa Nông học

P102-G2

CTHĐ

Thứ Bảy
09/09

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
10/09

8h00’

Tập huấn Phỏng vấn đánh giá ngoài cho đối tượng Sinh viên Đại học Chính quy + Học viên Đại học, Liên thông lên Đại học hệ VLVH.

Tiểu ban Phỏng vấn + 47 Học viên + Sinh viên triệu tập theo quyết định số:827/QĐ-PH-SV ngày 01/9/2017.

Phòng họp A

Nhà A1

Ô. Mai Hải Châu + Ô. Cao Phi Long