EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Lịch họp tuần từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017 PDF Email
Thứ bảy, 09/09/2017 14:26

Ngày
Tháng

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
11/09

 

 

 

 

Thứ ba
12/09

8h30–
9h00

Đoàn Đánh giá ngoài gặp gỡ, trao đổi với Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tại Phân hiệu

1.Đoàn Đánh giá ngoài

2.Ban giám đốc

3.Trưởng, phó các đơn vị

4.Trưởng đầu mối minh chứng

5.Nhóm cán bộ hỗ trợ (Ô.Khoa, Ô.Đặng Bình, Ô.Dương, B.Ánh Tuyết, Ô.Lương)

Phòng họp A
Nhà A1

Ô.Trần Quang Bảo

9h00–
14h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng

1.Đoàn Đánh giá ngoài

2.Ban giám đốc

3.Trưởng, phó các đơn vị

4.Trưởng đầu mối minh chứng

5.Nhóm cán bộ hỗ trợ (Ô.Khoa, Ô.Đặng Bình, Ô.Dương, B.Ánh Tuyết, Ô.Lương)

Phòng họp B
Nhà A1

 

14h30–
16h30

Đoàn ĐGN tổ chức thảo luận phỏng vấn nhóm

1.Đoàn Đánh giá ngoài

2.Các nhóm CBVC, Sinh viên, Nhà tuyển dụng

Phòng họp A
Phòng 102
Phòng 103

 

Thứ Tư
13/09

8h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng

1.Đoàn Đánh giá ngoài

2.BGĐ

3.Trưởng, phó các đơn vị

4.Trưởng đầu mối minh chứng

5.Nhóm cán bộ hỗ trợ (Ô.Khoa, Ô.Đặng Bình, Ô.Dương, B.Ánh Tuyết, Ô.Lương)

Phòng họp B
Nhà A1

 

Thứ Năm
14/09

 

14h00

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa Nông học

Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng TCHC, Phòng Đào tạo; Khoa Nông học

P101-Nhà G2

CTHĐ

15h00

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa TNMT

Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng TCHC, Phòng Đào tạo; Khoa Nông TNMT

P101-Nhà G2

CTHĐ

Thứ Sáu
15/09

 

 

 

 

Thứ Bảy
16/09

 

 

 

 

Chủ Nhật
17/09