Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
22/10

14h00’

Thống nhất chương trình ĐT trong hợp tác quốc tế

BGĐ, Phòng KHCN&HTQT (Ô. Tuyến, Ô. Phương Anh), Trưởng và Phó khoa TN _ MT, B. Phạm Nguyệt

Phòng họp C Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

14h00’

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa CN&KT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Trưởng khoa CN&KT, Trưởng bộ môn)

Phòng 101.G2

CTHĐ

15h00-17h00

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa TN&MT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Trưởng khoa TN&MT, Trưởng bộ môn)

Phòng 101.G2

CTHĐ

Thứ Ba
23/10

14h00'

Đóng góp ý kiến xây dựng quy trình tốt nghiệp Đại học theo hình thức tín chỉ

Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng Đào tạo, phòng CT&CT SV,phòng TC-KT, Trưởng các khoa Kinh tế, Lâm học, TN&MT, CN&KT, Nông học)

Phòng họp B Nhà A1

CTHĐ

16h00'

Rà soát kế hoạch chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa Kinh tế

Đại diện phòng Đào tạo và khoa Kinh tế

Phòng 108 Nhà A1

Phòng Đào tạo

Thứ Tư
24/10

14h00’

- Rà soát hoạt động giảng dạy tại các địa điểm liên kết.
- Xét công nhận hết thời hạn kỷ luật cho CBVC.

Ban Giám đốc, Ô. Toàn (TCHC), Ô. Thủy (Khảo thí), Ô. Phú (Đào tạo), Ô.Tâm (CTCĐ), Ô. Bình (khoa LH), Ô. Xuân Hùng (khoa LH), Ô. Thế (khoa LH), Ô. Thành (Trung tâm SXDV)

Phòng họp B Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Năm
25/10

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
26/10

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
27/10

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
28/10