Lịch họp tuần

Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
24/9

 

       

Thứ Ba
25/9

 14h00'

Họp Giao ban công tác HSSV Khoa Kinh tế: Giao ban tháng, triển khai Đại hội lớp và Đại hội chi đoàn.

Trưởng, Phó Khoa, Bí thư và P.Bí thư LCĐ Khoa Kinh tế, CVHT, Ban cán sự và Ban chấp hành chi đoàn các lớp chính qui.

 Phòng 102 nhà G2

Ô.Nguyễn Lê Quyền 

15h30'

Họp kết nạp Đảng viên mới chi bộ khoa Nông học

Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa Nông học

Phòng họp B nhà A2

Đc.Phạm Văn Hường

Thứ Tư
26/9

8h00’

Lãnh đạo ĐHLN gặp mặt Đảng ủy

Các đ/c trong Đảng ủy

Phòng họp B nhà A1

Lãnh đạo ĐHLN

14h00’

Lãnh đạo ĐHLN gặp mặt Trưởng, Phó các đơn vị

BGĐ, Trưởng + Phó các đơn vị, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư đoàn TN

Phòng họp B nhà A1

Lãnh đạo ĐHLN

Thứ Năm
27/9

14h00’

Rà soát, thẩm định định mức thực hành thực tập. Khoa Nông học

BGĐ, Trưởng các đơn vị: P.Đào tạo, P.TCKT, Trung tâm TN&PTCN, CBGV Khoa Nông học có liên quan

Phòng họp B nhà A1

Ban Giám đốc

Thứ Sáu
28/9

14h00’ Họp xét đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019 Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2018 – 2019 - theo QĐ 760/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 03/08/2018 Phòng họp B nhà A1 CTHĐ
15h30'

Hội đồng sát hoạch giảng viên Khoa Lâm học – Chuyên ngành QLĐĐ

Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng TCHC, Khoa Lâm học, Tổ QLĐĐ

Phòng 102 nhà G2

CTHĐ

16h00'

Họp giao ban khối HSSV Khoa Nông học

Trưởng Khoa, Ban đại diện các lớp

Phòng họp B nhà A2

Ô.Phạm Văn Hường

Thứ Bảy
29/9

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
30/9