EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Phòng Đào tạo
Giới Thiệu PDF Email

Chức năng:
Tham mưu và giúp việc Ban Giám đốc về:
1. Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học;
2. Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học;
3. Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo;
4. Tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học;

Nhiệm vụ:
1. Tổ chức và quản lý công tác tuyển sinh bậc đại học, dự bị đại học, cao đẳng, liên thông, trung học chuyên nghiệp và các loại hình giáo dục thường xuyên khác, gồm các khâu từ tuyên truyền, tuyển sinh đến thông báo học sinh, sinh viên vào Trường; sắp xếp tổ chức học sinh, sinh viên theo đơn vị lớp.
2. Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển ngành nghề, mở rộng qui mô, các loại hình đào tạo.
3. Xây dựng kế hoạch, tiến độ của năm học, kế hoạch giảng dạy, thực hành thực tập, lao động rèn nghề của các ngành đào tạo, các loại hình đào tạo tới bậc đại học trong toàn Trường.
4. Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực hành thực tập, lao động rèn nghề của các loại hình và bậc đào tạo .
5. Quản lý chất lượng giảng dạy của cán bộ, học tập của học sinh, sinh viên. Đề xuất với Giám đốc về các chủ trương và giải pháp đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và chỉ đạo thực hiện những chủ trương và giải pháp đó; chủ trì tổ chức hội nghị giao ban công tác đào tạo hàng tháng.
6. Lập kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thi hết môn học, thi tốt nghiệp, quản lý điểm thi, quản lý việc cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp cho HSSV.
7. Đưa kết quả thi HSSV toàn trường vào hệ thống phần mềm Kế hoạch đào tạo để các đơn vị có liên quan, HSSV toàn Trường khai thác sử dụng.
8. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy chế đào tạo cho các bậc và loại hình đào tạo; tổ chức xét lưu ban, lên lớp, thôi học, ngừng học, miễn thi, hoãn thi, học vượt, học bù, học ngành thứ hai, chuyển ngành học trong Trường và chuyển trường cho học sinh sinh viên theo quy chế.
9. Căn cứ kế hoạch giảng dạy và đội ngũ giảng viên, cùng với các Ban, các tổ bộ môn lập kế hoạch mời giảng và thực hiện chế độ thanh quyết toán tiền vượt giờ cho cán bộ giảng dạy của Trường và tiền mời giảng theo quy định hiện hành.
10. Thường trực các Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội đồng xét lưu ban, lên lớp, xét thôi học, tạm dừng học tập.
11. Cùng với các Ban có liên quan tổ chức Hội nghị kế hoạch đào tạo hàng năm làm cơ sở quy hoạch cán bộ giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo.
12. Tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục thường xuyên trong phạm vi toàn Trường (bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, v.v); tổ chức các hoạt động học chuyển đổi, bổ sung môn học cho thí sinh dự thi đại học và sau đại học.
13. Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào Trường học các loại hình đào tạo tới bậc đại học theo Quy chế tuyển sinh  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
14. Cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình giảng dạy, học tập trong toàn Trường để phục vụ công tác quản lý của Nhà trường.
15. Quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ đến bậc Đại học theo đúng quy định của Nhà nước.
16. Chủ trì tổ chức lễ khai giảng, tổng kết và phát bằng tốt nghiệp cho HSSV.