EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Ban Khảo Thí & ĐBCL
Giới Thiệu PDF Email

1. Chức năng

Là đơn vị tham mưu cho Giám đốc, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí và đánh giá kết quả học tập của người học; công tác đảm bảo, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác khảo thí

a) Xây dựng và trình Giám đốc ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí trên cơ sở các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định của Trường Đại học Lâm nghiệp.

b) Phối hợp với các ban chuyên môn, tổ bộ môn và ban Đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần theo phân cấp của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi, sao in, phát hành đề thi.

c) Triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy trình ra đề thi, quản lý ngân hàng đề thi, tổ chức thi, chấm thi, công bố kết quả thi, bàn giao kết quả thi, lưu trữ bài thi đối với thi kết thúc học phần/môn học và thi tốt nghiệp cho tất cả các bậc học theo phân cấp của Hiệu trưởng.

d) Phối hợp với các Ban, Trung tâm và các đơn vị chức năng tổ chức các kỳ thi từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi, công bố điểm thi; thực hiện lưu trữ bài thi và phiếu ghi điểm (biên bản chấm thi) thi theo quy định.

e) Tổ chức các kỳ thi, chấm thi, công bố kết quả thi, lưu trữ bài thi đối với thi kết thúc học phần/môn học bậc đào tạo Sau đại học theo phân cấp của Hiệu trưởng và kế hoạch của Ban Khoa học công nghệ

f) Bàn giao kết quả thi hết học phần/môn học các bậc hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp cho ban Đào tạo và kết quả thi hết học phần/môn học cho Ban Khoa học công nghệ theo tiến độ.

g) Phối hợp với Phòng khảo thí và ĐBCL và các phòng ban chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp trong việc thực hiện các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp bậc Đại học và Cao đẳng theo kế hoạch của Hội đồng tuyển sinh và tốt nghiệp của Trường Đại học Lâm nghiệp.

2.2. Công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo

a) Triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trên cơ sở các quy định của Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Lâm nghiệp. Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng.

b) Triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy trình đánh giá môn học/học phần, học phần đánh giá của người học trước và sau tốt nghiệp.

c) Thực hiện công khai chất lượng giáo dục hàng năm theo kế hoạch của Trường Đại học Lâm nghiệp.

d) Lập kế hoạch triển khai các hoạt động, xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục: Phương pháp giảng dạy, dự giờ, đánh giá môn học/học phần, đánh giá người học,…

e) Triển khai công tác tự đánh giá (kiểm định chất lượng) định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của Trường Đại học Lâm nghiệp.

2.3. Các nhiệm vụ khác

a) Tham gia công tác tuyển sinh, thanh tra các bậc, hệ đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp.

b) Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Giám đốc giao.