EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Phòng Khoa học công nghệ & HTQT
Giới Thiệu PDF Email

1/ Chức năng

a/ Công tác Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

- Đề xuất chủ trương, Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về các hoạt động KHCN, CGCN và HTQT.

- Quản lý, bổ sung và cung cấp thông tin, tư liệu KH&CN trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực hoạt động của Cơ sở 2, thu thập và bảo quản tài liệu ...., tham gia HTQT theo kế hoạch của trường ĐHLN.

b/ Công tác quản lý đào tạo sau đại học

- Tham mưu cho Giám đốc CS2 về kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và các biện pháp quản lý đào tạo Sau đại học đảm bảo đúng quy chế và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

- Phối hợp với Khoa đào tạo Sau đại học trường Đại học Lâm nghiệp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý Đào tạo Sau đại học đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp phân cấp cho Cơ sở 2 tại quy định số 1734/QĐ/ĐHLN-SĐH ngày 25/12/2011.

2/ Nhiệm vụ

a/ Công tác Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý và hướng dẫn việc triển khai kế hoạch các hoạt động NCKH, CGCN và HTQT.

- Khai thác đề tài NCKH, hướng dẫn khai thác đề tài và hợp đồng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, theo dõi tiến độ thực hiện, tổ chức tổng kết đánh giá và nghiệm thu đề tài, CGCN theo quy định. Phối hợp với các ban chuyên môn, Đoàn thanh niên tổ chức chỉ đạo công tác NCKH trong CBVC và HSSV. Thực hiện các nhiệm vụ HTQT.

b/ Công tác quản lý đào tạo Sau đại học

- Chủ động thực hiện công tác tuyển sinh theo phân cấp quản lý của Trường ĐHLN.

- Tổ chức giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo bao gồm lập kế hoạch tiến độ chi tiết, mời giảng viên, tổ chức thi hết môn và tổ chức tốt nghiệp cho học viên các lớp do CS2 quản lý theo đúng quy định phân cấp quản lý đào tạo Sau đại học của Trường ĐHLN.


Tập thể Cán bộ - Viên chức ban KHCN