EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Phòng Tài chính, Kế toán
Giới Thiệu PDF Email

Chức năng:
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính; khai thác, quản lý và sử dụng tất cả các nguồn tài chính. Giám đốc bằng đồng tiền toàn bộ các hoạt động của Cơ sở 2. Đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm, có hiệu quả và tuân thủ các chế độ, nguyên tắc tài chính. Tư vấn cho Giám đốc điều hành các hoạt động kinh tế của Cơ sở 2 theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tài chính: kế hoạch thu, chi các loại kinh phí thuộc tất cả các nguồn vốn. Xây dựng quy chế quản lý tài chính: Quy chế chi tiêu nội bộ, phương án thực hiện chế độ tự chủ về quản lý tài chính.

- Thống nhất quản lý các nguồn thu. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định. Phối hợp theo dõi, kiểm tra các hoạt động mua sắm, sửa chữa, sử dụng thiết bị, vật tư. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng kinh tế. Tham gia các Hội đồng kiểm kê, đấu thầu. Báo cáo tổng hợp thực hiện kế hoạch tài chính định kỳ theo yêu cầu của Giám đốc và Phòng KHTV Trường ĐHLN.