EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
Phòng Tổ chức, Hành chính
Giới Thiệu PDF Email

1. Chức năng:

Đề xuất các chủ trương, phương án, nhiệm vụ về công tác tổ chức, công tác cán bộ của Phân hiệu trên cơ sở Chiến lược phát triển Trường ĐHLN. Xây dựng các Qui chế, qui định nội bộ; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với CBVC. Đề xuất và tổ chức thực hiện các phương án về quản lý TBVT, quản lý đất đai, công tác hành chính, văn thư lưu trữ và thông tin liên lạc,...

2. Nhiệm vụ:

- Đề xuất và thực hiện phương án thành lập, sắp xếp, củng cố tổ chức;  xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ.

- Phổ biến và tổ chức thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định nội bộ đối với CBVC. Thực hiện chế độ nâng bậc lương, chuyển ngạch, thi nâng ngạch cho CBVC theo quy định hiện hành. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng lao động. Quản lý hồ sơ, xác nhận lý lịch cho CBVC.

- Thường trực công tác TDVC; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với CBVC; công tác quân sự; bảo vệ chính trị nội bộ. Đề xuất các thủ tục xuất cảnh cho CBVC đi học tập và công tác ở nước ngoài và thủ tục cho người nước ngoài tạm trú.

- Thư ký các cuộc họp chính quyền do Ban Giám đốc chủ trì, ra thông báo kết luận các cuộc họp trên; làm báo cáo định kỳ về Trường ĐHLN. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, tổ chức Hội nghị. Thực hiện các nhiệm vụ về văn thư, hành chính, lưu trữ, đánh máy, in ấn công văn giấy tờ,... Quản lý và tổ chức điều hành xe máy, nhà khách. Lập kế hoạch và tổ chức mua sắm và quản lý VTTB.