EmailLịch HọpVăn BảnLiên Hệ
Trường Công Lập - Mã Trường: LNS
TT Thực Nghiệm & PTCN
Giới Thiệu PDF Email

I. Vị trí và chức năng
Trung tâm Thực nghiệm và Phát triển công nghệ là một đơn vị trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là Phân hiệu) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu trong việc triển khai thực hiện các mảng công tác sau theo quy định của pháp luật, của Phân hiệu và của Trường Đại học Lâm nghiệp: 
Tổ chức triển khai, thực hiện các kế hoạch đào tạo, chương trình thí nghiệm, thực hành, thực tập, rèn nghề cho sinh viên các khoa trong toàn Phân hiệu; nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh các * sản phẩm trong lĩnh

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.    Làm đầu mối xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện các kế hoạch đào tạo, chương trình thí nghiệm, thực hành, rèn nghề, thực tập... cho sinh viên các khoa trong toàn Phân hiệu;
2.    Xây dựng và quản lý các mô hình phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực Lâm - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật;
3.    Tư vấn và chuyển giao công nghệ các sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực Lâm - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với năng lực của Trung tâm và chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu theo quv định:
4.    Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo theo quy định của pháp luật;
5.    Hợp tác, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật;
6.    Quản lý nguồn nhân lực, tài sản, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác của Trung tâm để phục vụ các hoạt động đào tạo và nghiên cún khoa học trong toàn Phân hiệu;
7.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.