I. Vị trí và chức năng
Trung tâm Sản xuất dịch vụ là một đơn vị trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là Phân hiệu) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu trong việc triển khai thực hiện các mảng công tác sau theo quy định của pháp luật, của Phân hiệu và của Trường Đại học Lâm nghiệp:
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm được ứng dụng và phát triển theo ngành nghề đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Lâm - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1.    Phối hợp với các Khoa chuyên môn chuẩn bị cơ sở vật chất và địa điểm cho giảng viên/giáo viên và người học trong toàn Phân hiệu triển khai các hoạt động thí nghiệm, thực hành, thực tập, lao động, rèn luyện tav nghề kết họp ứng dụng sản xuất và phát triển các sản phẩm theo ngành nghề đào tạo và nghiên cứu khoa học;
2.    Tổ chức nghiên cứu thực nghiệm, xây dựng những mô hình mẫu về các loài cây con Lâm - Nông nghiệp có năng suất cao, chất lượng tốt, có hiệu quả kinh tế, đáp ứng nhu cầu của thực tế sản xuất để các tổ chức, cá nhân ngoài Phân hiệu đến tham quan và học tập;
3.    Xây dựng kế hoạch sản xuất và marketing về hoạt động dịch vụ tạo nguồn thu cho Phân hiệu;
4.    Quản lý và phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ và sản xuất phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài Phân hiệu như: dịch vụ ăn uống, nhà ăn, ký túc xá, hoạt động trông giữ xe,...;
5.    Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trons và ngoài Phân hiệu để tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Lâm - Nông nghiệp: Điều tra thiết kế, quy hoạch các công trình Lâm - Nông nghiệp, cảnh quan; khai thác, chế biến lâm sản; nuôi dưỡng, cải tạo rừng; kiểm kê, nghiệm thu rừng; tạo cây con, thi công trồng rừng; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật Lâm - Nông nghiệp;
6.    Quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm để thực hiện kế hoạch đào tạo, nghiên cứu và phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Phân hiệu theo đúng quy định của pháp luật;
7.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.