Giám đốc: Ths. Thái Văn Thành

Nhân viên: Lê văn Tôn

Kỹ thuật viên: Nguyễn Đình Viện