I. GIỚI THIỆU

Tên bộ môn: Khoa học môi trường (Environmental Sciences)

Bộ môn Khoa học Môi trường là một trong 3 bộ môn của Khoa Tài Nguyên và Môi Trường. Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ  giảng dạy, đào tạo kỹ sư và thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường. Cán bộ giảng dạy của bộ môn còn tham gia các hoạt động nghiên cứu quy hoạch, quản lý tài nguyên thiên nhiên, đánh giá tác động môi trường, xử lý môi trường góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

II. ĐÀO TẠO – CHUYÊN MÔN

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ. Đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu đa dạng về khoa học môi trường, các kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án về môi trường. Những kỹ năng phân tích, đánh giá môi trường các vùng lãnh thổ, sử dụng các công cụ tin học, hệ thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu môi trường, đánh giá tác động môi trường các hoạt động kinh tế, xã hội; quy hoạch môi trường, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho công tác bảo vệ môi trường.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng giảng dạy của các môn học do Nhà trường, Khoa phân công cho các hệ đại học, cao học, nghiên cứu sinh.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung các học phần, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học.

- Các học phần do Bộ môn phụ trách:

STT

Tên học phần

STT

Tên học phần

1

Chỉ thị sinh học môi trường

19

Quản lý tài nguyên nước

2

Bảo vệ môi trường

20

Quản lý chất thải chăn nuôi

3

Công nghệ môi trường

21

Quan trắc và kiểm định môi trường

4

Công nghệ quản lý môi trường

22

Quy hoạch môi trường

5

Đánh giá tác động môi trường

23

Môi trường trong chế biến lâm sản

6

Độc học và sức khỏe môi trường

24

Tiếp cận hệ thống trong QLMT

7

Giáo dục và truyền thông môi trường

25

Thống kê môi trường

8

Khoa học môi trường đại cương

26

Tiếng anh chuyên ngành

9

Kiểm soát tai biến và rủi ro môi trường

27

Toán ứng dụng trong môi trường

10

Kiểm soát ô nhiễm

28

Đạo đức môi trường

11

Kỹ thuật sinh học quản lý môi trường

29

KHMT và tài nguyên thiên nhiên

12

Kỹ thuật xử lý chất thải

30

Sử dụng đất và chất lượng nước

13

Mô hình hóa môi trường

31

Quan trắc và phân tích môi trường

14

Phân tích không gian QL môi trường

32

Quản lý tổng hợp vùng bờ

15

Phân tích môi trường

33

BĐKH và chính sách toàn cầu

16

Sử dụng đất và biến đổi khí hậu toàn cầu

34

Tài nguyên sinh vật

17

Quản lý môi trường

35

Môi trường trong xây dựng

18

Quản lý môi trường đô thị

36

Thực tập NN 1,2,3 (ngành KHMT)

 

 

37

Sản xuất sạch hơn

 

III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Công nghệ xử lý nước thải, xử lý nước cấp; Công nghệ xử lý khí thải và ô nhiễm không khí; Công nghệ xử lý chất thải rắn, chôn lấp chất thải, xử lý rác thải; Công nghệ xử lý chất thải nguy hại; Sử dụng phương pháp mô hình toán học trong công nghệ môi trường. Sinh thái nhân văn, an toàn môi trường và phát triển bền vững; ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế xã hội, các tác động của sự thay đổi các điều kiện tự nhiên (đất, nước, không khí,…) đến hệ sinh thái; sinh thái môi trường ứng dụng, chỉ thị sinh học môi trường; cơ chế và động học của các quá trình công nghệ trong xử lý ô nhiễm môi trường; độc chất môi trường, sự tích lũy, các quá trình lan nhiễm, tác động đến môi trường và hệ sinh thái, các biện pháp công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường; Quản lý môi trường; Quy hoạch môi trường, Phân tích đánh giá môi trường và Mô hình hóa môi trường; Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu môi trường; Quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất, Kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường đất.

IV. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

STT

Học hàm

Họ và tên

Chức vụ

Email

Giảng dạy

1

Th.S

Văn Nữ Thái Thiên

Chủ nhiệm bộ môn, Tổ trưởng công Đoàn khoa TN&MT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đánh giá tác động môi trường, Quản lý môi trường

2

Th.S

Vũ Thị Thu Hòa

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đánh giá tác động môi trường, Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường

3

Th.S

Phan Thị Thanh Thủy

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phân tích môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường

4

Th.S

Trần Thị Nhật

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quan trắc môi trường, Giáo dục truyền thông môi trường

 

ThS

Nguyễn Văn Phú

Giảng viên, Phó phòng Đào tạo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quy hoạch môi trường

3

KS

Phan Thanh Trọng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Độc học môi trường, Vi sinh vật môi trường, Kỹ thuật sinh học trong quản lý môi trường

4

KS

Nguyễn Văn Lâm

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quy hoạch môi trường, Khoa học môi trường

5

KS

Đỗ QuốcViệt

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công nghệ môi trường, Mô hình hóa môi trường, Quản lý chất thải rắn