Giám Đốc
NCS. ThS. Lê Hồng Việt

Phone: 0982.426.113
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Chuyên viên
CN. Đào Thị Phương Nhung

Phone: 0986.388.135
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Giảng viên
ThS. Nguyễn Viết Đoàn

Phone: 0962628288
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG - KIÊM GIẢNG:

TT

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG KIÊM GIẢNG

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

1

TS. Nguyễn Thị Hà

Phụ trách khoa Tài nguyên và Môi trường

0961600478

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa lý luận chính trị

0903867405

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên khoa lý luận chính trị

0977498468

 

4

ThS. Cao Phi Long

Trưởng phòng Công tác CT-HSSV

0909401333

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

TS. Kiều Mạnh Hưởng

Phó trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường

0968770557

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

TS. Phạm Văn Hường

Phó trưởng khoa Nông học

0968803277

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

TS. Nguyễn Văn Quý

Phó phòng Đào tạo

0971704956

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ThS. Phạm Văn Sỹ

Chuyên viên phòng Công tác CT-HSSV

01212 149 998

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

TS. Lã Nguyên Khang

Giảng viên Viện sinh thái rừng và môi trường - Trường ĐH Lâm nghiệp

094 4565958

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

TS. Nguyễn Văn Thị

Giảng viên Viện sinh thái rừng và môi trường - Trường ĐH Lâm nghiệp

091 5686127

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

NCS. Trần Thị Hương

Giảng viên khoa Nông học

0986749177

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

ThS. Nguyễn Văn Việt

Giảng viên khoa Lâm học

0917725466

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I. Giám đốc Trung tâm

1/ Trách nhiệm:

- Giám đốc Trung tâm ĐTBDCCKL Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về mọi họat động của Trung tâm ĐTBDCCKL.

- Xây dựng đề án phát triển Trung tâm, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Phân hiệu phê duyệt theo Khoản 4 Điều 12 của Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Phân hiệu.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm lâm trình Giám đốc Phân hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được duyệt.

- Tổ chức phân công Chỉ đạo điều hành, kiểm tra các giảng viên, giáo viên thuộc Trung tâm, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ,quản lý học viên, biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy, quản lý chất lượng chuyên môn các môn học được giao như một ban chuyên môn.

- Tổ chức phân công Chỉ đạo điều hành, kiểm tra các nhân viên việc quản lý sử dụng cơ sở vật chất được giao, đảm bảo việc phục vụ và họat động dịch vụ có hiệu quả.

- Chủ trì và phối hợp việc tiếp nhận học viên, thực hiện việc khai giảng, tổ chức đào tạo bồi dưỡng và tổng kết, bế giảng lớp học.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định của Giám đốc Phân hiệu và quy định của pháp luật.

2/ Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung công tác của TT

- Xây dựng qui chế hoạt động, chiến lược phát triển Trung tâm phù hợp với Chiến lược phát triển nhà trường.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng CCKL.

- Tổ chức các hoạt động về đào tạo, bồi dưỡng CCKL

- Lập kế hoạch và mời các giảng viên, giáo viên, các chuyên gia tham gia giảng dạy tại Trung tâm.

- Chủ trì tổ chức hoạt động dịch vụ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm và cán bộ quản lý bảo vệ rừng, chủ rừng theo quy định của pháp luật và thep phân cấp của nhà trường

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ của TT.
- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng  của Trung tâm

- Kiêm giảng bậc Đại học, Trung cấp.

3/ Quyền hạn:

- Quản lý chuyên môn về các môn học chuyên môn nghiệp vụ của ngành kiểm lâm được giao như một ban chuyên môn.

- Chủ động tổ chức điều hành và phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm lâm theo kế hoạch được Giám đốc duyệt.

- Ký thông báo mở lớp, triệu tập học viên sau khi thống nhất chủ trương của Giám đốc Phân hiệu và chuẩn bị đủ điều kiện để mở lớp.

- Được thừa lệnh ký kết các văn bản, hợp đồng liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ, hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng công chức Kiểm lâm sau khi được Giám đốc Phân hiệu chấp thuận đề nghị bằng văn bản hoặc qua điện thoại.
- Ký Giấy chứng nhận trong trường hợp được Giám đốc Phân hiệu ủy quyền.

- Ký xác nhận giấy đi đường và xác nhận thời gian học tập bồi dưỡng cho học viên về một số kỹ năng chuyên môn không thuộc chương trình đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

- Ký thừa ủy quyền các văn bản theo phân cấp cho ban chuyên môn và theo quy chế hiện hành.

- Được thu chi, giao nộp tài chính về hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo quy định của Giám đốc Phân hiệu.


II. Trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ, nhân viên Trung tâm:

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCKL; dự thảo quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Trung tâm.

- Thực hiện công tác tuyển sinh, tiếp sinh, quản lý các lớp do trung tâm chủ trì tổ chức.

- Quản lý sổ cấp chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Lưu giữ tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, báo cáo, các văn bản khác của trung tâm và chịu sự kiểm tra của cấp có thẩm quyền.

- Tổng hợp các văn bản đến và đi, tổng hợp danh sách đăng ký học viên tham gia học các  lớp Bồi dưỡng của các đơn vị gửi về.

- Nhận các thông tin trên Web của trung tâm. Đưa tin tức lên trang Web của trung tâm.