TS. Đinh Quang Tuyến
Trưởng phòng
0913.161.129
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tham mưu cho giám đốc về phương án hoạt động KHCN& CGCN, kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và các biện pháp quản lý đào tạo sau đại học.
- Phụ trách chung công tác quản lý KHCN, đào tạo sau đại học.
- Quản lý lý lịch khoa học của giảng viên, phối hợp với khoa sau đại học trường đại học lâm nghiệp liên hệ mời giảng viên giảng dạy theo kế hoạch.
- Liên hệ thông tin, tư liệu phát triển khoa học công nghệ của các địa phương.
- Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường, cấp bộ theo chuyên ngành học.
- Thực hiện giảng dạy theo sự phân công của nhà trường.

ThS. Đào Thị Thuỳ Dương
Phó Trưởng phòng
0912.431.810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tham mưu cho đơn vị về phương án hoạt động, kế hoạch tuyển sinh.
- Đảm nhận và chịu trách nhiệm chính về công tác tuyển sinh sau đại học theo phân cấp quản lý của trường Đại học lâm nghiệp.
- Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ môn, trường theo chuyên ngành học.
- Thực hiện công tác giảng dạy theo sự phân công của nhà trường.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng ban.


TS. Phạm Văn Hường
Phó trưởng phòng
0968 803 277
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Nguyễn Thị Mai
0934.845.010
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Đảm nhận nhiệm vụ chính về kế hoạch đào tạo sau đại học và hợp đồng giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp cao học.
- Quản lý lớp, theo dõi biến động và thực hiện quy chế học tập của học viên và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình học viên sau đại học.
- Quản lý điểm, vào điểm và báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả học tập của học viên sau đại học.
- Thực hiện công tác giảng dạy theo sự phân công của nhà trường.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của đơn vị
  - Phụ trách sắp xếp lịch học, phòng học cho các lớp cao học
- Thực hiện tìm kiếm và cung cấp thông tin Khoa học công nghệ
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công
  - Đảm nhận nhiệm vụ chính về kế hoạch khoa học công nghệ
- Lập kế hoạch, Tìm và cung cấp thông tin phát triển khoa học công nghệ của các tỉnh nam trung bộ và Tây nguyên.
- Hướng dẫn, quản lý việc triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học.
- Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ môn, trường theo chuyên ngành học.
- Theo dõi tiến độ học Sau đại học của Cán bộ viên chức
- Tham gia kiêm giảng theo sự phân công của ban chuyên môn.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của đơn vị.