TT

Cán Bộ

Chức Vụ

Điện Thoại

E-mail

Học vị

1

Phạm Trung Thủy

Trưởng Phòng

0909.607.014

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kỹ sư

2

Lê Văn Long

Phó Trưởng Phòng

0984.511.574

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sỹ

3

Chu Thị Lựu

Chuyên viên

0937.542.627

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kỹ sư

5

Phạm Thanh Hà

Chuyên viên

01697.653.563

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thạc sỹ

6

Nguyễn Thị Lâm Vân

Chuyên viên

01665.005.163

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cử nhân

7

Trần Thị Diễm Phượng

Chuyên viên

0909303310

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cử nhân

1. Ông Phạm Trung Thủy – Trưởng phòng
a. Nhiệm vụ: Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng theo chức năng nhiệm vụ đã được qui định trong quy chế và hoạt động của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp
b. Nhiệm vụ cụ thể:
- Tham mưu cho giám đốc về công tác Khảo thí & ĐBCL
- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy trình, các văn bản về khảo thí & ĐBCL
- Đầu mối tiếp nhận thông tin chỉ đạo về công tác KT&ĐBCL từ cơ sở chính
- Kiêm giảng
- Tham gia các hội đồng TS, TN
- Công tác thanh tra đào tạo
- Đánh giá CTĐT; Kiểm định CTĐT.


2. Ông Lê Văn Long – Phó Trưởng phòng
a. Nhiệm vụ: Quản lý đơn vị theo chức năng được trưởng phòng giao. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc theo sự uỷ quyền.
b. Nhiệm vụ cụ thể:
- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy trình đánh giá môn học/học phần của người học trước và sau tốt nghiệp.
- Chỉ đạo việc Lập kế hoạch và báo cáo đánh giá giảng viên, học sinh sinh viên theo học kỳ/năm học.
- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trên cơ sở các quy định của Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Lâm nghiệp.
- Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng.
- Kiêm giảng,
- Đề xuất, triển khai thực hiện đề tài NCKH nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo của phân hiệu
- Phối hợp với các khoa, phòng trong việc thực hiện tổng hợp kết quả đánh giá môn học/học phần, đánh giá sinh viên trườc khi TN; lấy ý kiến phản hồi cựu người học; tổ chức lấy ý kiến nhà tuyển dụng vế công tác đào tạo của Phân hiệu trường ĐHLN
- Đề xuất, triển khai thực hiện đề tài NCKH nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo của phân hiệu
- Lập kế hoạch, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế yếu kém về chất lượng giáo dục đào tạo của phân hiệu sau kì kiểm định chất lượng trường, đánh giá CTĐT;


3. Bà Chu Thị Lựu – Chuyên viên
a. Nhiệm vụ: Giúp trưởng phòng về mảng công tác Khảo thí
b. Nhiệm vụ cụ thể:
- Phụ trách công tác thi hết học phần/môn học, thi lại, thi sau học lại bậc Đại học VLVH +  Đại học Liên thông chính quy + Trung cấp + Cao đẳng,
- Phụ trách công tác khảo thí bậc Sau đại học,
- Tham gia tổ chức thi hết học phần cho các lớp trong và ngoài trường.
- Tham gia các hội đồng thi tốt nghiệp
- Thanh quyết toán coi thi, các hội đồng thi tốt nghiệp; tổng hợp chấm bài.
- Chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu báo cáo tháng, báo cáo các hội nghị…mảng Khảo thí.
- Kiêm giảng theo kế hoạch của khoa Nông học và phòng Đào tạo.
- Công tác khác khi được phân công.


4. Bà Trần Thị Diễm Phượng – Chuyên viên
a. Nhiệm vụ: Giúp trưởng phòng về mảng công tác Đảm bảo chất lượng trường
b. Nhiệm vụ cụ thể:
- Triển khai, thực hiện các quy trình đánh giá môn học/học phần, của người học trước và sau tốt nghiệp.
- Lập kế hoạch và thống kê viết báo cáo đánh giá giáo viên, giảng viên, học sinh sinh viên theo học kỳ.
- Tổng hợp phiếu khảo sát môn học
- Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng.
- Lập kế hoạch triển khai các hoạt động, xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục: Phương pháp giảng dạy, dự giờ, đánh giá môn học, học phần……
- Phối hợp với các khoa, phòng ban trong việc thực hiện tổng hợp kết quả đánh giá môn học/học phần, đánh giá sinh viên trườc khi TN; tổ chức lấy ý kiến nhà tuyển dụng vế công tác đào tạo của trường.
- Giám sát thực hiện giảng dạy của giảng viên.
- Tham gia tổ chức thi hết học phần cho các lớp trong và ngòai trường.
- Công tác khác khi được phân công.


5. Ông Phạm Thanh Hà – Chuyên viên
a. Nhiệm vụ: Giúp trưởng phòng về mảng công tác Khảo thí
b. Nhiệm vụ cụ thể:
- Phối hợp với các Khoa/TT, tổ bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần.
- Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi,
- Sao in, phát hành đề thi.
- Tổ chức thi tất cả các lớp trong và ngoài trường
- Chấm bài thi trắc nghiệm (chấm máy)
- Phân công coi thi cho các lớp/cán bộ coi thi trong ngoài trường
- Công việc khác trưởng phòng giao


6. Bà Nguyễn Thị Lâm Vân – Chuyên viên
a. Nhiệm vụ: Giúp trưởng phòng về mảng công tác Khảo thí
b. Nhiệm vụ cụ thể:
- Phụ trách công tác thi hết học phần/môn học, thi lại, thi sau học lại bậc Đại học.(Chính quy)
- Liên hệ với khoa chuyên môn giao bài chấm thi, nhận điểm, trả điểm cho các đơn vị liên quan theo quy chế hiện hành.
- Lưu trữ bài thi và các hồ sơ liên quan theo quy định.
- Giải quyết khiếu nại về điểm thi cho HSSV
- Thu nhận hồ sơ, Xử lý chấm phúc khảo cho HSSV
- Lưu trữ hồ sơ khảo thí theo quy định hiện hành
- Thanh toán các chi phí liên quan đến tổ chức thi (ngoài giờ của các đơn vị)
- Tham gia tổ chức thi hết học phần cho các lớp trong và ngòai trường.
- Công tác khác khi được phân công.