1.Ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Quản lý đất đai

Tên tiếng Anh: Land Management

2. Mã ngành: 52850103

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 136 tín chỉ.

TT

Tên học phần

Số TC

HP tiên quyết

TT

Tên học phần

Số TC

HP tiên quyết

A

Khối kiến thức GD đại cương

41

 

39

Trắc địa địa chính

3

21

I

Kiến thức bắt buộc

37

 

40

Quy hoạch sử dụng đất

3

27

1

Những NL cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

5

 

41

Định giá bất động sản

3

 

2

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN

3

 

42

Quản lý hành chính về đất đai

3

24

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

43

Thị trường bất động sản

2

24

4

Tiếng Anh HP1

4

 

44

Hệ thống định vị toàn cầu

2

21

5

Tiếng Anh HP2

3

4

45

Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai

3

23

6

Tiếng Anh HP3

3

5

46

Bản đồ địa chính

3

39

7

Tiếng Anh HP4

2

6

47

Đăng ký và thống kê đất đai

3

42

8

Pháp luật đại cương

2

 

48

Thanh tra đất đai

2

42

9

Toán cao cấp C

4

 

49

Hệ thống thông tin đất đai (LIS)

3

45

10

Xác  suất thống kê

3

 

50

Đồ án quy hoạch sử dụng đất

2

40

11

Hoá học đại cương

3

 

51

Bồi thường giải phóng mặt bằng

2

42

12

Tin học đại cương

3

 

II

Các học phần tự chọn

6

 

 

Giáo dục thể chất

Theo Quy định của Bộ Giáo dục &

Đào tạo

52

Sử dụng đất và biến đổi khí hậu

3

20

 

Giáo dục quốc phòng

53

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

3

40

II

Các học phần tự chọn

4

 

54

Sinh thái cảnh quan

2

 

13

Tâm lý học

2

 

55

Nguyên lý quy hoạch cảnh quan

2

 

14

Xã hội học

2

 

56

Hệ thống nông nghiệp

2

26

15

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

 

57

Pháp luật nhà ở và kinh doanh BĐS

2

24

16

Kỹ năng giao tiếp cơ bản

2

 

58

Kỹ năng làm việc nhóm

2

 

17

Đánh giá nông thôn

2

 

59

Quản lý thuế

3

 

18

Địa lý kinh tế

3

 

B3

Kiến thức ngành

8

 

19

Quản trị học

3

 

I

CMH công nghệ địa chính

8

 

B

Khối kiến thức GDCN

88

 

60

Các phương pháp xử lý số liệu đo đạc

3

39

B1

Kiến thức cơ sở khối ngành

30

 

61

Ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai

3

25

I

Các học phần bắt buộc

24

 

62

Kỹ thuật xây dựng bản đồ số

2

45

20

Thổ nhưỡng 1

3

11

II

CMH Quản lý Nhà nước về đất đai

8

 

21

Trắc địa

3

 

63

Quản lý nhà nước về đô thị và nhà ở

2

42

22

Bản đồ học

3

 

64

Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn

2

40

23

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

3

 

65

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

2

40

24

Luật Đất đai

3

8

66

Quy hoạch phát triển nông thôn

2

40

25

Trắc địa ảnh & viễn thám

3

21

III

CMH Quản lý thị trường bất động sản

8

 

26

Nông nghiệp đại cương

3

20

67

Kinh tế đất

2

 

27

Đánh giá đất đai

3

20

68

Kinh doanh bất động sản

2

 

II

Các học phần tự chọn

6

 

69

Môi giới bất động sản

2

24

28

Đánh giá tác động môi trường

2

 

70

Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản

2

24

29

Quản lý tài nguyên nước

2

 

IV

CMH Sử dụng đất

8

 

30

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

 

71

Thổ nhưỡng 2

2

20

31

Sinh thái môi trường

2

 

72

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

2

40

32

Anh văn chuyên ngành

2

7

73

Quản lý đất nông nghiệp bền vững

2

27

33

Kinh tế vi mô 1

3

 

74

Cảnh quan nông lâm kết hợp

2

26

34

Kinh tế vĩ mô 1

3

 

V

CMH Tổng hợp

8

 

35

Quản trị kinh doanh 1

3

 

75

Kỹ thuật xây dựng bản đồ số

2

42

36

Định giá tài nguyên

3

 

76

Quản lý nhà nước về đô thị và nhà ở

2

40

37

Quản lý dự án

3

 

77

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp

2

45

38

Kinh tế tài nguyên

3

 

78

Kinh doanh bất động sản

2

 

B2

Kiến thức cơ sở ngành

40

 

B4

Tốt nghiệp

10

 

I

Các học phần bắt buộc

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tập nghề nghiệp:

TT

Đợt thực tập

Số TC

Kỳ dự kiến

1

Thực tập nghề nghiệp 1

04

Học kỳ 6

2

Thực tập nghề nghiệp 2

03

Học kỳ 7

5. Loại hình đào tạo: Chính quy

6. Mục tiêu đào tạo:

6.1. Kiến thức

- Nắm vững kiến thức về cơ bản về công nghệ địa chính (đo đạc, thành lập bản đồ số, GIS và viễn thám và hệ thống định vị toàn cầu)

- Nắm được các nguyên tắc, phương pháp, trình tự, nội dung lập, chỉnh lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, quy hoạch đô thị và khu dân cư nông dân, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; định giá bất động sản;

- Hiểu được các nội dung quản lý nhà nước về đất đai các cấp, các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, các chính sách, pháp luật đất đai.

- Nắm được kiến thức cơ bản về đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

6.2. Kỹ năng

- Công nghệ địa chính

+ Có khả năng đo vẽ, chỉnh lý, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành quản lý đất đai (bản đồ quy hoạch đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính), trích đo thửa đất, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

+ Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên ngành như MapInfor, MicroStation, ArcGiS, Vilis… phục vụ công tác quản lý đất đai và tài nguyên - môi trường

- Quản lý Nhà nước về đất đai

+ Vận dụng đúng các chính sách, pháp luật về đất đai để giải quyết các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương theo đúng trình tự, thủ tục hành chính và quy định của pháp luật;

+ Thực hiện đúng quy trình, thủ tục đăng ký đất đai, lập, cập nhật, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính;

+ Có khả năng thống kê, kiểm kê đất đai các cấp; lập được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Đánh giá được tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất và xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và khu dân cư.

- Thị trường bất động sản

+ Có khả năng định giá các loại đất và bất động sản gắn liền với đất.

+ Có khả năng tư vấn, môi giới về bất động sản, quản lý, điều hành các sàn giao dịch bất động sản, xây dựng chiến lược và kế hoạch đầu tư, kinh doanh bất động sản.

7. Vị trí làm việc

Các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai từ Trung ương đến địa phương; Trung tâm quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai, tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ tại các Trường đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nguyệp, các Viện nghiên cứu, Trung tâm, Tập đoàn, Công ty liên quan đến quản lý đất đai, đo đạc - bản đồ, tài nguyên và môi trường, các Công ty/trung tâm/văn phòng môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.