1. Ngành đào tạo

Tiếng Việt: Bảo vệ thực vật

Tiếng Anh: Plant Protection

2. Mã ngành: 52620112

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 136 tín chỉ.

TT

Tên học phần

Số TC

HP tiên quyết

TT

Tên học phần

Số

TC

HP tiên quyết

I

Kiến thức GDĐC

43

 

II.1.2.

Các học phần tự chọn 2

4/8

 

I.1

Kiến thức bắt buộc

39

 

34

Công nghệ sinh học trong BVTV

2

16

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin

5

 

35

Hệ thống nông nghiệp

2

 

2

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

1

36

Phân bón

2

 

3

Tư tưởng HCM

2

1

37

Chọn tạo giống cây trồng

2

 

4-7

Giáo dục thể chất

QD

 

II.2.

Kiến thức ngành

44

 

8-9

GD quốc phòng

QD

 

II.2.1.

Các học phần bắt buộc

40

 

10

Tiếng Anh 1

4

 

38

Quản lý dịch hại tổng hợp

2

 

11

Tiếng Anh 2

3

10

39

Côn trùng chuyên khoa

3

27

12

Tiếng Anh 3

3

11

40

Bệnh cây chuyên khoa

3

28

 

Tiếng Anh 4

2

12

41

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

2

 

13

Tin học đại cương

2

 

42

Tiếng anh chuyên ngành

2

10, 11, 12

14

Hóa đại cương

3

 

43

Quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

2

34

15

Hóa phân tích

2

14

44

Dịch tễ học trong  BVTV

2

32

16

Sinh học đại cương

2

 

45

Động vật hại nông nghiệp

2

32

17

Toán cao cấp B

3

 

46

Bảo quản sau thu hoạch

2

 

18

Xác suất thống kê

3

17

47

Côn trùng có ích

3

40, 41

19

Pháp luật đại cương

2

 

48

Cây lương thực

2

 

I.2

Kiến thức chọn 1

4/6

 

49

Cây rau

2

 

20

Kinh tế nông nghiệp

2

 

50

Cây ăn quả

2

 

21

Xây dựng và quản lý dự án nông nghiệp

2

 

51

Hoa và cây cảnh

2

 

22

Tiếp thị nông nghiệp

2

 

52

Khuyến nông

2

 

II

Kiến thức GDCN

74

 

53

Quản lý cỏ dại

3

 

II.1

Kiến thức cơ sở ngành

30

 

54

Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng

2

 

II.1.1

Các học phần bắt buộc

26

 

II.2.2.

Các học phần tự chọn 3

4/8

 

23

Thổ nhưỡng

3

 

55

Nông nghiệp hữu cơ

2

 

24

Sinh lý thực vật

3

14,16

56

Cây công nghiệp

2

 

25

Hóa sinh đại cương

2

14,15

57

Vi sinh vật nông nghiệp

2

 

26

Vi sinh vật đại cương

2

16

58

Vệ sinh an toàn thực phẩm

2

 

27

Côn trùng học đại cương

3

 

II.3.

Kiến thức bổ trợ

6

 

28

Bệnh cây đại cương

3

 

59

Chuyên đề bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững

2

 

29

Khí tượng nông nghiệp

2

 

60

Chuyên đề phòng trừ sâu, bệnh theo phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

2

 

30

Thực vật học

2

 

61

Chuyên đề Sinh vật ngoại lai

2

 

31

Di truyền thực vật

2

 

II.4.

Thực tập nghề

3

 

32

Sinh thái nông nghiệp

2

 

 

Điều tra dịch hại cây trồng; tổng hợp thông tin và dự tính dự báo; tiến hành biện pháp phòng trừ

3

 

33

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

 

II.5.

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

5. Loại hình đào tạo: Chính qui

6. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo kỹ sư Bảo vệ thực vật có đạo đức nghề nghiệp, có thái độ lao động nghiêm túc. Có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đa dạng ở các cơ quan nghiên cứu khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất nông lâm nghiệp và dịch vụ về Bảo vệ thực vật như: nghiên cứu, phát hiện, quản lý, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của các tác nhân gây hại thực vật để bảo vệ tài nguyên mà trọng tâm là cây trồng (trước và sau thu hoạch) đạt hiệu quả kinh tế, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển một nền nông lâm nghiệp bền vững của Việt Nam.

Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng:

6.1. Kiến thức

- Kiến thức cơ sở và ngành Bảo vệ thực vật để có thể tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật; phát hiện, đánh giá mức độ phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại trên các cây trồng nông lâm nghiệp, đề xuất biện pháp phòng trừ sâu, bệnh có hiệu quả, hạn chế chi phí và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường sinh thái đáp ứng yêu cầu hội nhập;

- Kiến thức về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cấu tạo, đặc điểm tác động và cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, kiến thức về kiểm dịch thực vật, vận dụng vào việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản để làm cơ sở cho việc xây dựng một nền nông nghiệp sạch bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng;

- Kiến thức để tư vấn và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh ngành Bảo vệ thực vật, đề xuất và triển khai thực hiện các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Đạt trình độ TOEIC 400 tiếng Anh hoặc chứng chỉ tương đương. Có kiến thức về tin học ứng dụng trong xử lý văn bản, xử lý số liệu, trình diễn kết quả học tập và nghiên cứu khoa học.

- Có khả năng tự học tập để nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, đủ điều kiện về chuyên môn để học tiếp bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong và ngoài nước.

6.2. Kỹ năng

- Kỹ năng điều tra, phát hiện dịch hại, sử dụng hiệu quả các loại chế phẩm bảo vệ cây trồng, chỉ đạo và thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM;

- Sử dụng các trang thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại trong công tác phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng nitrat trong rau quả, lương thực thực phẩm và chẩn đoán bệnh hại cây trồng, phân tích hóa lý tính đất, các chỉ tiêu chất lượng nông sản;

- Tổ chức sản xuất kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón và các chế phẩm sử dụng trong nông nghiệp, nắm vững pháp chế ngành;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật, xây dựng hệ thống phòng trừ tổng hợp dịch hại trong nông nghiệp;

- Có khả năng làm việc theo nhóm, năng lực vận động nông dân; viết báo cáo khoa học, trình bày và thuyết trình kiến thức thuộc chuyên ngành, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất chuyên ngành Bảo vệ thực vật.

7. Vị trí việc làm của kỹ sư sau khi tốt nghiệp

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh như: trang trại Trồng trọt, công ty sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật,....

- Các cơ quan hành chính, quản lý chuyên ngành Bảo vệ thực vật như: Cục bảo vệ thực vật,  Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm khuyến nông, Phòng nông nghiệp, Cơ quan Hải quan....

- Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Môi trường;

- Tổ chức sản xuất kinh doanh tư nhân về kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, về sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, rau quả, hoa cây cảnh;

- Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Bảo vệ thực vật trong các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; giảng dạy môn kỹ thuật nông nghiệp tại các trường PTTH.