Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học ngành Khoa học cây trồng.

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo:

TiếngViệt: Khoa học cây trồng.

Tiếng Anh:Crop Science.

Mã ngành: D620110

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 136 tín chỉ.

TT

Tên học phần

Số TC

HP tiên quyết

TT

Tên học phần

Số TC

HP tiên quyết

I

Kiến thức GDĐC

45

 

33

Công nghệ sinh học đại cương

2

20

I.1

Kiến thức bắt buộc

41

 

34

Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng

2

18

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê Nin

5

 

35

Vi sinh vật đại cương

2

16

2

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

1

36

Phân bón

2

30

3

Tư tưởng HCM

2

1

II.1.2

Kiến thức tự chọn

4/8

 

4-7

Giáo dục thể chất

 

37

Phòng trừ dịch hại tổng hợp

2

 

8-9

GD quốc phòng

 

38

Nông lâm kết hợp 1

2

 

10

Tiếng Anh 1

4

 

39

Phương pháp tiếp cận khoa học

2

 

11

Tiếng Anh 2

3

10

40

Xây dựng và quản lý dự án nông nghiệp

2

 

12

Tiếng Anh 3

3

11

41

Kinh tế nông nghiệp

2

 

 

Tiếng Anh 4

2

12

II.2

Kiến thức ngành

43

 

13

Tin học cơ bản

2

 

II.2.1

Kiến thức bắt buộc

39

 

14

Hóa đại cương

3

 

42

Chọn tạo giống cây trồng

3

29

15

Hóa phân tích

2

14

43

Canh tác học

2

30

16

Sinh học đại cương

2

 

44

Sinh lý thực vật ứng dụng

2

26

17

Toán cao cấp B

3

 

45

Quản lý cỏ dại

2

 

18

Xác suất thống kê

3

17

46

Cây lương thực 1, 2

4

 

19

Pháp luật đại cương

2

 

47

Cây ăn quả 1, 2

4

 

20

Sinh học phân tử

2

16

48

Cây công nghiệp dài ngày

2

 

I.2

Kiến thức tự chọn

4/8

 

49

Cây công nghiệp ngắn ngày

2

 

21

Kỹ năng giao tiếp

2

 

50

Cây rau

2

 

22

Sinh thái nông nghiệp

2

 

51

Hoa, cây cảnh và thiết kế cảnh quan

2

 

23

Đa dạng sinh học thực vật

2

 

52

Khuyến nông

2

 

24

Xã hội học

2

 

53

Thuốc bảo vệ thực vật

2

27

II

Kiến thức GDCN

74

 

54

Thuỷ nông

2

 

II.1

Kiến thức cơ sở ngành

31

 

55

Cây dược liệu

2

 

II.1.1

Kiến thức bắt buộc

27

 

56

Lâm sản ngoài gỗ

2

35

25

Thực vật học

2

16

57

Hệ thống nông nghiệp

2

43

26

Sinh lý thực vật

3

16

58

Bảo quản và chế biến sau thu hoạch

2

 

27

Hóa sinh đại cương

2

14, 16

II.2.2

Kiến thức tự chọn

4/12

 

28

Khí tượng nông nghiệp

2

 

59

Công nghệ nuôi trồng nấm

2

35

29

Di truyền thực vật

3

16

60

Chăn nuôi đại cương

2

 

30

Thổ nhưỡng 1

3

 

61

Thuỷ sản đại cương

2

 

31

Bệnh cây đại cương

2

 

62

Nông nghiệp hữu cơ

2

 

32

Côn trùng nông nghiệp

2

 

63

Tiếng anh chuyên ngành

2

 

Thực tập nghề nghiệp:

TT

Tên đợt thực tập

Số TC

Kỳ dự kiến

1

Thực tập NN1

2

Kỳ 5

2

Thực tập NN2

2

Kỳ 6

3

Thực tập NN3

2

Kỳ 7

Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học về Khoa học cây trồng; có kiến thức, kỹ năng, thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Khoa học cây trồng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng về chọn lựa cây trồng, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững

1.3. Chuẩn đầu ra

1.3.1. Kiến thức

- Kiến thức về sinh học, khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề chung trong lĩnh vực khoa học cây trồng.

- Kiến thức cơ sở ngành thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý kinh tế trong nông nghiệp.

- Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, trồng trọt, bảo vệ thực vật (sinh lý, sinh hoá, đất, phân bón, chọn tạo cây trồng, gieo trồng, kỹ thuật canh tác và bảo vệ các loại cây trồng nông nghiệp). Vận dụng sáng tạo vào thực tế sản xuất.

1.3.2. Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, học tập nâng cao, nắm bắt các vấn đề hiện thời của khoa học cây trồng.

- Kỹ năng thao tác nghề nghiệp trong phòng thí nghiệm cũng như sản xuất ngoài đồng ruộng.

- Kỹ năng tổ chức, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và phát triển bền vững.

1.3.3. Thái độ

- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt.

- Yêu ngành, yêu nghề, năng động và sáng tạo trong mọi công việc.

- Quan hệ xã hội tốt và đúng mực.

1.4. Vị trí làm việc

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học cây trồng sẽ công tác tại các cơ quan quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn các cấp từ Trung ương đến địa phương. Nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, các trường đại học, cao đẳng và trường nghề trong lĩnh vực liên quan.

- Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Các tổ chức phi chính phủ, dự án nước ngoài như Jica, Counterpark, NGO, …

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:130 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học có đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của trường Đại học Lâm nghiệp.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Được tổ chức theo học chế tín chỉ và thực hiện theo văn bản hợp nhất Số17/VBHN-BGDĐT về việc Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của ngành học là 130 và thoả mãn các điều kiện khác theo quy chế hiện hành sẽ được cấp bằng tốt nghiệp.

6.Thang điểm đánh giá học phần:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Theo văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín chỉ.