1. Ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Kế toán

Tiếng Anh: Accounting

2. Mã ngành: 52340301

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức của toàn khóa: 134 tín chỉ.

TT

Tên học phần

Số

TC

HP

tiên quyết

TT

Tên học phần

Số

TC

HP

tiên quyết

I

Khối kiến thức giáo dục đại cương

40

 

29

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

2

 

A

Kiến thức bắt buộc

34

 

30

Kế toán quốc tế

2

23

1

Những NLCB của CNMLN

5

 

31

Kinh tế lượng 1

3

10, 18

2

Đường lối CM ĐCS Việt Nam

3

 

32

Thống kê kinh tế

3

22

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

33

Quản trị nhân lực

3

 

4

Pháp luật đại cương

2

 

34

Kinh tế đầu tư

3

 

5

Tiếng AnhHP1

4

 

35

Khởi sự và tạo lập doanh nghiệp

2

 

6

Tiếng Anh HP2

3

5

C

Kiến thức ngành

46

 

7

Tiếng Anh HP3

3

6

C1

Các học phần bắt buộc

36

 

8

Tiếng Anh HP4

2

7

36

Kế toán tài chính 1

4

23

9

Toán cao cấp C

4

 

37

Kế toán tài chính 2

3

36

10

Xác suất thống kê

3

 

38

Kế toán quản trị

3

23

11

Tin học đại cương

3

 

39

Kiểm toán

3

36

B

Kiến thức tự chọn

6

 

40

Thống kê doanh nghiệp

3

22

12

Quản lý Nhà nước về Kinh tế

3

 

41

Quản lý tài chính công

2

21

13

Địa lý kinh tế

3

 

42

Kế toán ngân sách

3

23

14

Xã hội học

2

 

43

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

23

15

Tâm lý học

2

 

44

Tài chính doanh nghiệp

3

 

16

Lịch sử các học thuyết K.tế

3

 

45

Kế toán trên máy vi tính

3

 

17

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

2

 

46

Quản trị kinh doanh 1

3

24

C

Giáo dục thể chất

 

 

47

Phân tích kinh doanh

3

 

D

Giáo dục quốc phòng

 

 

C2

Các học phần tự chọn

10

 

II

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

90

 

48

Kế toán ngân hàng

3

23

A

Kiến thức cơ sở của khối ngành

6

 

49

Quản lý thuế

3

21

18

Kinh tế vi mô 1

3

 

50

Thị trường chứng khoán

3

21

19

Kinh tế vĩ mô 1

3

 

51

Thanh toán quốc tế

3

21

B

Kiến thức cơ sở của ngành

28

 

52

Phân tích tài chính doanh nghiệp

2

44

B1

Các học phần bắt buộc

20

 

53

Quản trị kinh doanh 2

3

46

20

Toán kinh tế

3

 

54

Quản trị kinh doanh thương mại

3

 

21

Tài chính tiền tệ

3

 

55

Quản lý dự án

3

 

22

Nguyên lý thống kê

3

 

56

Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế

3

11

23

Nguyên lý kế toán

2

 

57

Thương mại điện tử

2

 

24

Quản trị học

3

 

58

Tài chính doanh nghiệp nâng cao

2

44

25

Marketing căn bản

3

 

59

Kỹ năng làm việc nhóm

2

 

26

Luật kinh tế

3

4

60

Kinh tế nông nghiệp

3

 

B2

Các học phần tự chọn

8

 

61

Kinh tế quốc tế

3

 

27

Anh văn chuyên ngành

2

8

62

Kinh tế công cộng

3

 

28

Tổ chức công tác kế toán

3

23

D

Tốt nghiệp

10

 

Thực tập nghề nghiệp:

TT

Đợt thực tập

Số TC

Kỳ dự kiến

Học phần tiên quyết

1

Thực tập nghề nghiệp 1

01

Học kỳ 5 hoặc 6

 

2

Thực tập nghề nghiệp 2

03

Học kỳ 7

37, 47

5. Loại hình đào tạo: Chính quy

6. Mục tiêu đào tạo

6.1. Về kiến thức

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp, khả năng ứng dụng các lý thuyết kế toán, kiểm toán  và tài chính vào hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội đáp ứng nhu cầu nhân sự trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

6.2. Về kỹ năng

Trên cơ sở nắm vững các kiến thức chuyên môn, các chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán sinh viên có khả năng tổ chức điều hành và hoạch định công tác kế toán, kiểm toán, tài chính, tổ chức và thực hiện công tác kế toán các phần hành kế toán ở mọi loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế xã hôi... trong nền kinh tế.

7. Vị trí làm việc của cử nhân sau khi tốt nghiệp:

- Nhân viên kế toán: làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị HCSN, các tổ chức khác và các chương trình/dự án kinh tế - xã hội; có thể đảm nhiệm các vị trí kế toán như: kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp, kế toán phân tích, kiểm toán nội bộ và triển vọng trở thành kế toán trưởng.

- Chuyên viên phân tích và tư vấn: có khả năng làm việc tại các công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp; có thể đảm nhận công việc phân tích và tư vấn về kế toán, thuế, tài chính; có triển vọng trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn về kế toán, thuế, tài chính.

- Trợ lý kiểm toán: có khả năng làm việc tại các công ty kiểm toán; có thể đảm nhận công việc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các loại hình doanh nghiệp; Triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng nhóm kiểm toán, kiểm toán viên cao cấp.

- Nghiên cứu viên và giảng viên: nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Cao đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, và các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc như tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến kế toán, kiểm toán.