Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở thuộc Phân hiệu, có các nhiệm vụ sau đây:
a. Tham gia xây dựng chương trình, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo 05 ngành đào tạo: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học, Chăn nuôi, Thú y.
b. Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; quản lý nội dung chuyên môn và chịu trách nhiệm và chất lượng đào tạo HSSV.
c. Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y và Công nghệ sinh học, chủ động khai thác các dự án, đề tài; phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trai, nông trại gắn đạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
d. Tham gia xây dựng đội ngũ, quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Giám đốc Phân hiệu. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC và HSSV trong khoa.
đ. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH. Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm,... phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH.
e. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng môn học do Giám đốc Phân hiệu giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
f. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.
Khoa Nông học có các bộ môn, văn phòng khoa, trạm trại trực thực hành, bệnh xá thú ý. Trưởng các đơn vị trực thuộc do Trưởng khoa đề nghị, Giám đốc Phân hiệu ra Quyết định.
Đứng đầu Khoa là Trưởng Khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giúp Trưởng Khoa có các Phó Trưởng Khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Khoa. Nhiệm kỳ của Trưởng Khoa và Phó khoa là 5 năm và có thể bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.


BỘ MÔN BẢO VỆ THỰC VẬT

1. Giới thiệu:
Đào tạo nhân lực có trình độ đại học, kiến thức và kỹ năng về Bảo vệ thực vật có đạo đức nghề nghiệp, có thái độ lao động nghiêm túc, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đa dạng ở các cơ quan nghiên cứu khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất nông lâm nghiệp và dịch vụ Bảo vệ thực vật đáp ứng được yêu cầu xã hội.


2. Lĩnh vực đào tạo - chuyên môn:
- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng giảng dạy của các môn học do Nhà trường, Khoa phân công cho các hệ đại học, cao học, nghiên cứu sinh. Các môn học do Bộ môn phụ trách: Hệ đại học: Côn trùng Nông Nghiệp, Bệnh cây Nông nghiệp, Quản lý cỏ dại, Sử dụng thuốc BVTV, Kiểm soát dư lượng thuốc BVTV, Dịch tễ học BVTV,Vệ sinh anh toàn thực phẩm, Động vật hại nông nghiệp, Bảo quản sau thu hoạch, Côn trùng học, Bệnh cây học, Dự báo sâu bệnh hại, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Quản lý sâu bệnh hại, Quản lý dịch hại tổng hợp, Sâu bệnh hại cây Lâm nghiệp đô thị, cho sinh viên đại học ngành Bảo vệ Thực vật, Quản lý tài nguyên, Lâm sinh;  Hướng dẫn làm báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên.
- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học về Bảo vệ thực vật, Vi sinh vật, Quản lý dịch hại.

3. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa, phối hợp với các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ: Vườn Quốc gia, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học lâm nghiệp, các Chi cục Bảo vệ thực vật...


BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1. Giới thiệu:
Bộ môn CNSH thuộc khoa Nông học có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học trong nông, lâm nghiệp.

2. Lĩnh vực đào tạo - chuyên môn:
- Quản lý và giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực CNSH: Công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật phục vụ trong chọn tạo giống cây nông, lâm nghiệp, cây dược liệu; Kỹ thuật chuyển gen vào cây trồng; Vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp như phân bón vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học, Vi sinh vật phục vụ cho xử lý ô nhiễm môi trường
- Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn trong lĩnh CNSH.

3. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án, ứng dụng chuyển giao công nghệ về vĩnh vực CNSH trong nông lâm nghiệp.


BỘ MÔN NÔNG NGHIỆP

1. Giới thiệu: Được thành lập năm 2008 thuộc biên chế của ban Nông Lâm và tách chuyển sang khoa Nông học vào năm 2016.

2. Lĩnh vực đào tạo - chuyên môn:
Quản lý và giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực khoa học cây trồng và chăn nuôi thú y: Thổ nhưỡng, giống cây trồng, kỹ thuật canh tác cây nông nghiệp, khuyến nông, giống vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi các loại động vật, dược lý thú y, chẩn đoán, bệnh truyền nhiễm và nội khoa vật nuôi.
Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn trong lĩnh vực khoa học cây trồng và vật nuôi.

3. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án. Phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực khoa học cây trồng và vật nuôi.