Vị trí và chức năng
1. Phòng Đào tạo là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Phòng) được thành lập theo Quyết định số 4534/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các mảng công tác sau:
a) Tuyển sinh, phát triển chương trình đào tạo, các loại hình, ngành nghề đào tạo, tổ chức, quản lý đào tạo và tính học phí theo tín chỉ cho các hệ ở bậc đại học theo quy định của pháp luật và của Phân hiệu;
b) Phối hợp với Phòng Đào tạo tại cơ sở chính tổ chức các hoạt động xét tốt nghiệp, in bằng tốt nghiệp bậc đại học;
c) Hoàn thiện các báo cáo và các hoạt động khác có liên quan đến công tác đào tạo bậc đại học theo yêu cầu của cấp trên;
d) Công nhận giá trị chuyển đổi với sinh viên liên thông và văn bằng 2.
2. Tên tổ chức
a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Phòng Đào tạo;
b) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Academic Affairs Division. Tên viết tắt là: AAD.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tổ chức công tác tuyển sinh bậc đại học và các loại hình giáo dục thường xuyên khác, gồm các khâu từ quảng bá, tổ chức tuyển sinh đến thông báo sinh viên nhập học tại Phân hiệu; sắp xếp tổ chức sinh viên theo đơn vị lớp, theo bậc, hệ đào tạo tương ứng.
2. Chủ trì Hội nghị tuyển sinh hàng năm làm cơ sở cho việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh và các loại hình đào tạo bậc đại học theo năm; xây dựng chiến lược tuyển sinh của Phân hiệu.
3. Nghiên cứu đề xuất phương hướng thay đổi ngành nghề, mở rộng quy mô, các loại hình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; chủ trì và phối hợp với cơ sở chính xây dựng kế hoạch rà soát, đổi mới chương trình đào tạo; tổ chức chỉ đạo, xây dựng và thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học, các loại hình đào tạo.
4. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch biên soạn giáo trình, bài giảng và các tài liệu giảng dạy phục vụ giảng dạy trong toàn Phân hiệu theo kế hoạch chung toàn Trường được Hiệu trưởng phê duyệt.
5. Tổ chức xây dựng và chỉ đạo triển khai kế hoạch giảng dạy, thí nghiệm thực hành, thực tập nghề nghiệp của các ngành đào tạo, các loại hình đào tạo trong toàn Phân hiệu; phối hợp với Phòng Đào tạo tại cơ sở chính trong việc sắp xếp giảng viên tham gia giảng dạy bậc đại học tại Phân hiệu.
6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động thi hết học phần, thi tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch từng lần thi theo quy chế đào tạo và bàn giao cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện.
7. Quản trị hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, quản lý việc cấp mật khẩu và tài khoản cho sinh viên và giảng viên; xây dựng thời khóa biểu trực tuyến cho sinh viên đăng ký học; phân quyền cho giảng viên giảng dạy để nhập điểm quá trình; nhập kết quả thi kết thúc học phần của sinh viên vào hệ thống mạng để các đơn vị có liên quan khai thác sử dụng; quản lý toàn bộ dữ liệu điểm bản cứng và trên hệ thống mạng theo quy định.
8. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy chế đào tạo cho các bậc và loại hình đào tạo; miễn thi, hoãn thi, học vượt, học bù, học ngành thứ hai, chuyển ngành học và chuyển trường cho sinh viên theo quy chế.
9. Quản lý chất lượng giảng dạy của cán bộ giảng dạy, học tập của sinh viên. Đề xuất với Giám đốc về các chủ trương và giải pháp đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập.
10. Căn cứ kế hoạch giảng dạy, cùng với các Khoa, Bộ môn và đội ngũ giảng viên lập kế hoạch mời giảng và thực hiện chế độ thanh quyết toán tiền vượt giờ cho cán bộ giảng dạy và kinh phí mời giảng theo quy định hiện hành.
11. Thường trực các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp cuối khóa; Hội đồng xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp; Hội đồng xét cảnh báo học tập; Hội đồng thi tốt nghiệp, thi lại tại Phân hiệu theo quy định hiện hành.
12. Chủ trì Hội nghị kế hoạch đào tạo hàng năm làm cơ sở bố trí cán bộ giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo; đề xuất tổ chức thực hiện các Hội nghị chuyên đề về phát triển đào tạo, chương trình, tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo,...; tổ chức Lễ khai giảng, tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
13. Quản lý và phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục thường xuyên trong phạm vi toàn Phân hiệu (bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học,…); tổ chức các hoạt động học chuyển đổi, bổ sung môn học cho thí sinh dự thi Thạc sĩ, văn bằng 2; Quản lý và phối hợp tổ chức việc đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học theo chuẩn đầu ra Đại học.
14. Chủ trì công tác tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào học các ngành bậc Đại học theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
15. Phối hợp với Phòng Tài chính, kế toán tính học phí cho toàn bộ các hệ học bậc đại học theo quy định của pháp luật và của Phân hiệu.
16. Chủ trì xây dựng đề án tuyển sinh bậc đại học và các hoạt động xúc tiến tuyển sinh; thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ, đột xuất hàng năm về công tác tuyển sinh, quy mô đào tạo, thực hiện kế hoạch đào tạo toàn Phân hiệu theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu và của cơ quan quản lý cấp trên; cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình giảng dạy, học tập trong toàn Phân hiệu để phục vụ công tác quản lý theo quy định của Phân hiệu và của Trường Đại học Lâm nghiệp.
17. Quản lý các chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với nước ngoài tại Phân hiệu (nếu có); quản lý, cấp phát và lưu trữ hồ sơ cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận bậc Đại học theo đúng quy định của pháp luật và các loại hình giáo dục thường xuyên.
18. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của Phòng để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
19. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.

Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Đào tạo có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Phân hiệu và quy định của pháp luật.
2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Phòng; bố trí viên chức, LĐHĐ phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
4. Biên chế của Phòng Đào tạo do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định trong tổng số trong biên chế của Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. Viên chức, LĐHĐ của Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.