1. Vị trí và chức năng
1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Phòng) được thành lập theo Quyết định số 4534/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Phòng có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Phân hiệu quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các mảng công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng về giáo dục đào tạo tại Phân hiệu.
2. Tên tổ chức
a) Tên viết đầy đủ bằng tiếng Việt: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
b) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Examination and Education Quality Assurance Division. Tên viết tắt là: EQAD.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng và trình Giám đốc ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí trên cơ sở các quy chế, quy định của Trường Đại học Lâm nghiệp và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn và Phòng Đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần theo phân cấp của Giám đốc Phân hiệu. Trực tiếp quản lý và bảo mật ngân hàng đề thi, nhân sao, phát hành đề thi.          
3. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình về thi, kiểm tra kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị chức năng tổ chức các kỳ thi từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi, công bố điểm thi; thực hiện lưu trữ bài thi và điểm thi theo quy định.
4. Bàn giao kết quả thi các môn học/học phần sau khi vào phách cho Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế theo tiến độ.
5. Xây dựng và trình Giám đốc Phân hiệu ký ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Lâm nghiệp. Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng.
6. Xây dựng quy trình, lập kế hoạch trình Giám đốc Phân hiệu quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo. Phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp và các đơn vị chức năng trong Phân hiệu thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, chương trình đào tạo trên website và các phương tiện thông tin khác của Phân hiệu.
8. Lập và công bố kế hoạch khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng giáo dục đào tạo của Phân hiệu sau các kỳ kiểm định chất lượng Trường và đánh giá chương trình đào tạo. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
9. Tham gia công tác tuyển sinh, thanh tra các bậc, hệ đào tạo của Phân hiệu.
10. Đề xuất, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo.
11. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ, đột xuất hàng năm về công tác khảo thí, tự kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo của Phân hiệu theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu và của cơ quan quản lý cấp trên.
12. Chủ trì phối hợp với các Khoa, Phòng của Phân hiệu trong việc thực hiện, tổng hợp kết quả đánh giá môn học/học phần, đánh giá sinh viên trước khi tốt nghiệp, lấy ý kiến phản hồi của cựu người học, tổ chức lấy ý kiến nhà tuyển dụng về công tác đào tạo của Trường,… tham gia, giám sát, tổng hợp kết quả dự giờ giảng viên tại các khoa theo từng học kỳ và năm học.
13. Giám sát công tác nhập điểm quá trình; kiểm tra nhập kết quả thi kết thúc học phần của sinh viên vào hệ thống mạng; cập nhật tình trạng vắng thi vào hệ thống đào tạo cho sinh viên.
14. Thu thập và cung cấp các minh chứng liên quan nhiệm vụ của Phòng để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
15. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu giao.

3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Phân hiệu và quy định của pháp luật.
2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Phân hiệu và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Phòng; bố trí viên chức, LĐHĐ phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
4. Biên chế của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quyết định trong tổng số trong biên chế của Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. Viên chức, LĐHĐ của Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.