Chưa nhập thông tin
Invalid Input
Chưa nhập
Chưa có nội dung
Chưa chọn

* Giải đáp (nếu có) sẽ gửi qua E-mail

PHÒNG ĐÀO TẠO
P.105 - Nhà A1
ĐT: 0251.3866.924

- Chương trình đào tạo
- Đăng ký, hủy tín chỉ
- Kế hoạch đào tạo
- Môn học
- Thời khóa biểu
- Lịch thi
- Thông tin tuyển sinh
- Tài khoản ĐK học
- Tốt nghiệp.

PHÒNG CT&CTSV
P.202 - Nhà A1
ĐT: 0251.8951.127

- Khen thưởng, kỷ luật
- Xét học bổng
- Miễn giảm học phí
- Chế độ, chính sách
- Quy định, quy chế
- Xác nhận sinh viên.
- Hồ sơ sinh viên.
- Bảo hiểm

PHÒNG TCHC
P.102 - Nhà A1
ĐT: 0251.3866.242

- Hành chính tổng hợp
- An ninh trật tự
- Vệ sinh môi trường
- Hệ thống Điện, nước
- Phòng học, máy chiếu

PHÒNG KT&ĐBCL
P.106 - Nhà A1
ĐT: 0251.8614.822

- Tổ chức thi
- Hoãn thi
- Phúc khảo
- Điểm thi

PHÒNG TCKT
P.113 - Nhà A1
ĐT: 0251.3864.265

- Học phí
- Học bổng
- Miễn giảm học phí

PHÒNG KHCN&HTQT
P.203 - Nhà A1
ĐT: 0251.6512.461

- Khoa học công nghệ
- Hợp tác quốc tế
- Tuyển sinh Cao học
- Đào tạo Sau đại học