1. Công nghệ sinh học - Mã ngành: 7420201
2. Chăn nuôi - Mã ngành: 7620105
3. Thú y - Mã ngành: 7640101
4. Bảo vệ thực vật - Mã ngành: 7620112
5. Khoa học cây trồng  - Mã ngành: 7620110