Lịch họp tuần

Thứ
ngày

Thời
Gian

Địa Điểm

Nội Dung

Thành Phần

Chủ trì

 

 

 

Thứ hai
25/10

8h00’

Trực tuyến
ID: 02513602333

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021 - Chủ trì đề tài: ThS. Lê Hồng Việt

Các thành viên trong hội đồng theo quyết định số 853 ngày 22/9/2021

Chủ tịch hội đồng

14h00'

Phòng họp C
nhà A1

Hội nghị viên chức Thư viện về việc tham gia ý kiến đối với người được bổ nhiệm lại

Trưởng phòng TCHC, Toàn thể VC, LĐHĐ Thư viện

Ô.Nguyễn Sỹ Hà 

15h30'

Phòng họp C
nhà A1

Hội nghị viên chức phòng Đào tạo về việc tham gia ý kiến đối với người được bổ nhiệm lại

Trưởng phòng TCHC, Toàn thể VC, LĐHĐ phòng Đào tạo

Ô.Nguyễn Sỹ Hà 

19h30'

Trực tuyến
ID: 0343778916

Hội nghị viên chức khoa LLCT về việc tham gia ý kiến đối với người được bổ nhiệm lại

Trưởng phòng TCHC, Toàn thể VC, LĐHĐ khoa LLCT

Ô.Nguyễn Sỹ Hà 

 

 

 

Thứ ba
26/10

9h00'

Trực tuyến

ID: 0968686868

Họp tổ hỗ trợ bảo vệ tốt nghiệp cao học trực tuyến

Theo QĐ số 154/TB-PHĐHLN-KHCN&HTQT

Ô.Nguyễn Sỹ Hà

14h00'

Phòng họp C
nhà A1

Hội nghị viên chức khoa KHCB về việc tham gia ý kiến đối với người được bổ nhiệm lại

Trưởng phòng TCHC, Toàn thể VC, LĐHĐ khoa KHCB

Ô.Nguyễn Sỹ Hà

15h30'

Phòng họp C
nhà A1

Hội nghị viên chức Trung tâm TN&PTCN về việc tham gia ý kiến đối với người được bổ nhiệm lại

Trưởng phòng TCHC, Toàn thể VC, LĐHĐ Trung tâm TN&PTCN

Ô.Nguyễn Sỹ Hà 

20h00'

Trực tuyến
ID: 2518951138 

Hội nghị viên chức khoa Lâm học về việc tham gia ý kiến đối với người được bổ nhiệm lại

Trưởng phòng TCHC, Toàn thể VC, LĐHĐ khoa Lâm học

Ô. Nguyễn Văn Quý

 

 

 

 

 

 

Thứ tư
27/10

 8h00'

 Phòng họp C
Nhà A1

Hội nghị Viên chức Phòng CT&CTSV về việc tham gia ý kiến đối với người được bổ nhiệm lại

Trưởng phòng TCHC; Toàn thể VC, LĐHĐ Phòng CT&CTSV

Ô. Nguyễn Sỹ Hà 

9h30'

Phòng họp C
nhà A1

Hội nghị viên chức phòng KHCN&HTQT về việc tham gia ý kiến đối với người được bổ nhiệm lại

Trưởng phòng TCHC, Toàn thể VC, LĐHĐ phòng KHCN&HTQT

Ô.Nguyễn Sỹ Hà 

13h30'

 Phòng họp B
nhà A2

Họp chi bộ Khoa Kinh tế tháng 10/2021  

Đảng viên chi bộ Khoa Kinh tế

Ông Trần Văn Hùng

15h00'

Hội nghị Viên chức khoa Kinh tế về việc tham gia ý kiến đối với người được bổ nhiệm lại

Trưởng phòng TCHC, Toàn thể VC, LĐHĐ khoa Kinh tế

16h00'

Trực tuyến
ID: 0968686868

Họp đảng ủy Phân hiệu về việc tham gia ý kiến đối với người được bổ nhiệm lại

Các đồng chí Đảng ủy viên

Ô. Nguyễn Sỹ Hà 

Thứ năm
28/10

 14h00'

 Trực tuyến
ID: 0968686868

Công bố Kết luận thanh tra xác minh và đề xuất ý kiến

Chủ tịch Công Đoàn; Trưởng phòng TCHC; VC, LĐHĐ phòng KHCN &HTQT; Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 786 ngày 24 tháng 08 năm 2021

Ô. Nguyễn Sỹ Hà

Thứ sáu
29/10

 

 

 

 

 

Thứ bảy
30/10

 

 

 

 

 

Chủ nhật
31/10