Lịch họp tuần

Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ hai
06/04

         

Thứ ba
07/04

         

Thứ tư
08/04

         

Thứ năm
09/04

         

Thứ sáu
10/04

         

Thứ bảy
11/04

 

 

 

 

 

Chủ nhật
12/04