Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
06/8

7h30'

Khai mạc tuần Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm 2018.

Ban Giám đốc + Trưởng, Phó các đơn vị; đoàn thể + Toàn thể Tân Sinh viên K63 nhập học ngày 05/8/2018.

Hội trường lớn – Nhà A3

Ban Giám đốc

14h00’ - 15h30’

Họp Chi bộ Khoa Lâm học

Đảng viên trong Chi bộ

VP Bộ môn Lâm sinh

Ô Nguyễn Tuấn Bình

15h30’ - 16h30’

Họp Lãnh đạo khoa Lâm học triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Trưởng phó khoa, bộ môn,  Tổ trưởng tổ phó Công Đoàn, Trợ lý khoa và Đảng viên thuộc Chi bộ khoa Lâm học.

VP Bộ môn Lâm sinh

ô Nguyễn Tuấn Bình

Thứ Ba
07/8

 

 

 

 

 

Thứ Tư
08/8

 

 

 

 

 

Thứ Năm
09/8

 8h00'

Tập huấn công tác GVCN/CVHT năm 2018

Ban Giám đốc + Lãnh đạo Khoa CM phụ trách Công tác HSSV + Toàn thể đội ngũ CBVC làm công tác CVHT/GVCN + Trợ lý các Khoa CM.

Phòng họp A nhà A1 

Ban Giám đốc

Thứ Sáu
10/8

14h00’
(Hoãn họp)

Họp xét lương tăng thêm tháng 7

BGĐ, Chủ tịch CĐ trường, Tổ trưởng tổ thanh tra, Trưởng phòng: TCKT, TCHC, Đào tạo, Khảo thí.

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

15h00’
(Hoãn họp)

Họp đảng ủy

Các đ/c trong đảng ủy

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Bảy
11/8

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
12/8

7h30’-17h00’ 

Tiếp sinh Đại học chính quy đợt 2/2018

Các phòng: Đào tạo, CT&CTSV, TCKT, TCHC, đoàn TN và các đơn vị theo Thông báo số 170/TB-PHĐHLN-ĐT (19/7/2018)

 Nhà A1

BGĐ