Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
05/11

14h00’-15h30’

Họp Chi bộ định kỳ hàng tháng khoa lâm học

Toàn thể Đảng viên chi bộ Khoa Lâm học

VP. Bộ môn Lâm sinh

Ô.Nguyễn Tuấn Bình

15h30’-16h30’

Triển khai những công việc trọng tâm của Khoa Lâm học

Trưởng, phó khoa; Đảng viên Chi bộ; Trưởng, phó các tổ bộ môn; Trưởng, phó tổ Công Đoàn

Thứ Ba
06/11

 

 

 

 

 

Thứ Tư
07/11

9h00’

Họp Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên.

Toàn thể CBVC&HĐLĐ Phòng CT&CT Sinh viên

Phòng họp C - Nhà A1

Ô. Cao Phi Long

13h30'

Họp chi bộ Khoa Kinh tế

Đ/c Vũ Thu Hương; Toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế

Phòng họp B - Nhà A2

Đ/c Trần Văn Hùng

14h00

Họp cảnh báo và buộc thôi học đối với SV vi phạm quy chế

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng CT&CTSV, Trưởng khoa Nông học, Lâm học, Kinh tế, TN&MT, CN&KT

Phòng họp B - Nhà A1

CTHĐ

Thứ Năm
08/11

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
09/11

 15h00'

Họp Chi bộ Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ - Thư viện

Toàn thể Đảng viên Chi bộ Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ - Thư viện

 VP.Trung Tâm TH&NN

Ô.Nguyễn Trường Sơn 

Thứ Bảy
10/10

19h00’

Họp Chi bộ Chính trị và Công tác Sinh viên.

Toàn thể Đảng viên Chi bộ CT&CT Sinh viên

Phòng họp A – Nhà A1

Đ/c Cao Phi Long

Chủ Nhật
11/11