Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
3/12

 

 

 

 

 

Thứ Ba
4/12

14h00'

Họp Đảng ủy

Các đồng chi trong Đảng ủy

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Tư
5/12

8h00'
(Bổ sung)

Họp triển khai công tác kiểm kê tài sản năm 2018

Các thành viên trong hội đồng kiểm kê tài sản năm 2018 theo quyết định số 1302/QĐ-PHĐHLN-QLĐT&TB

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

14h00'

Họp giao ban

BGĐ; Trưởng + Phó các đơn vị; Chủ tịch CĐ trường; Bí thư đoàn trường

Phòng họp B nhà A1

B.Vũ Thu Hương

16h00'
(Bổ sung)

Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo Ngành QTDVDL&LH

Ô. Châu (PGĐ); Đại diện Phòng đào tạo, Đại diện các Khoa: Kinh tế, Lâm học, TN&MT, KHCB, TTTH&NN, LLCT

 Phòng họp B nhà A1

 Ô.Mai Hải Châu

Thứ Năm
6/12

 14h00'
(Bổ sung)

- Họp xét điểm rèn luyện HKII và cả năm;
- Họp xét học bổng kKKHT, danh hiệu thi đua HKII năm học 2017-2018 đối với các lớp Đại học liên thông chính quy

 Ô. Châu (PGĐ), Ô. Long (CTSV), Ô. Việt (ĐTN), Ô. NV. Phú (ĐT), Ô. Trần Hùng (KT), Ô. Bình (LH), B. Hà (TN&MT), B. Thắm (TCKT), Ô. Thái Thọ (TCHC)

 Phòng họp B nhà A1

 Ô.Mai Hải Châu

Thứ Sáu
7/12

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
8/12

9h30'

Khai giảng và học lớp tiếng Anh căn bản 1

Đại diện (BGĐ + Trung tâm Anh ngữ Mai Lâm + Phòng CT&CT SV) và 50 Sinh viên đăng ký học theo thông báo triệu tập số 279/TB-PHĐHLN-SV ngày 05/12/2018

Phòng họp A - Nhà A1

B. Vũ Thu Hương

13h00' - 15h00'

Lớp học tiếng Anh căn bản

Trung tâm + Học viên lớp 2

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm

Chủ Nhật
9/12

9h30' - 11h30'

Lớp học tiếng Anh căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm

13h00' - 15h00'

Lớp học tiếng Anh căn bản

Trung tâm + Học viên lớp 2

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm