Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
17/12

 

 

 

 

 

Thứ Ba
18/12

14h00’

Hội nghị tuyển sinh năm 2018

BGĐ; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các bộ môn; Tổ trưởng các tổ công tác và tổ công đoàn; Bộ phận tuyển sinh phòng đào tạo và phòng KHCN&HTQT

Phòng họp A - Nhà A1

Phòng đào tạo

Thứ Tư
19/12

 9h00'

Hội nghị CBVC năm 2018 Phòng KT&ĐBCL

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ phòng KT&ĐBCL

Phòng họp C - Nhà A1

 Ô. Phạm Trung Thủy

14h00'

Hội nghị CBVC năm 2018 Phòng Đào tạo

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ phòng Đào tạo

Phòng họp C - Nhà A1

Ô.Nguyễn Văn Phú

15h00'

Hội nghị CBVC năm 2018 Thư viện

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ Thư viện

Thư viện

Ô.Nguyễn Hạnh Tâm

Thứ Năm
20/12

7h30'

Hội đồng xét duyệt Đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở (Chủ trì: Nguyễn Lê Quyền)

Các thành viên trong hội đồng (Trần Văn Hùng, Vũ Thu Hương, Đinh Thị Thu Thủy, Thái Văn Thành, Nguyễn Hạnh Tâm + Khách mời)

P.102.G2

Chủ tich Hội đồng 

8h30' Hội nghị CBVC năm 2018 Khoa Kinh tế Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ khoa Kinh tế Phòng họp B – Nhà A2  Ô.Trần Văn Hùng

Thứ Sáu
21/12

8h00'

Hội nghị CBVC năm 2018 Phòng TCHC

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ Phòng TCHC

Phòng họp A - Nhà A1

Ô.Nguyễn Văn Toàn 

9h00'

Hội nghị CBVC năm 2018 Phòng CT&CT Sinh viên

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ Phòng CT&CT SV

Phòng họp C - Nhà A1

Ô.Cao Phi Long

14h00'

Hội nghị CBVC năm 2018 Trung tâm TN&PTCN

Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ Trung tâm TN&PTCN

Văn phòng TT.TN&PTCN

Ô.Nguyễn Văn Thúy

14h00'

Hội nghị CBVC năm 2018 Ban QLĐT&TB Đại diện BGĐ; Toàn thể CBVC-LĐ Ban QLĐT&TB Văn phòng Ban QLĐT&TB Ô.Đặng Thái Bình

14h00'

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng Tổ chức hành chính, Khoa Nông học)

 P.102.G2  Chủ tich Hội đồng

14h00'

Làm việc với đại diện các lớp khóa K60_QLĐĐ; K61_LS; QLĐĐ và C05_QLĐĐ thuộc Khoa Lâm học về các hoạt động văn thể năm 2017

Đại diện Lãnh đạo Khoa Lâm học + Phòng CT&CT SV và Lớp trưởng; Bí thư các lớp thuộc Khoa Lâm học.

Phòng họp B - Nhà A1 Ô. Cao Phi Long

Thứ Bảy
22/12

9h30' - 11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm

13h00' - 15h00'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Học viên lớp 2

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm

Chủ Nhật
23/12

9h30' - 11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm

13h00' - 15h00'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Học viên lớp 2

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm