Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
11/02

 

 

 

 

 

Thứ Ba
12/02

 

 

 

 

 

Thứ Tư
13/02

8h00’

Hiệu trưởng và Ban giám đốc Phân Hiệu gặp mặt đầu Xuân

Trưởng, phó các đơn vị, viên chức, lao động, giảng viên

Phòng họp A nhà A1

 

Thứ Năm
14/02

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
15/02

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
16/02

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
17/02