Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
13/5

 

 

 

 

 

Thứ Ba
14/5

 

 

 

 

 

Thứ Tư
15/5

7h00’

Hội đồng bảo vệ chuyên đề NCKH sinh viên khoa CNKT

Các thành viên trong hội đồng, nhóm sinh viên NCKH và cá nhân quan tâm

P102.G2

Chủ tịch HĐ

Thứ Năm
16/5

7h00’

Hội đồng báo cáo sinh hoạt học thuật khoa CNKT

Giảng viên, sinh viên khoa CNKT và cá nhân quan tâm

P102.G2

Chủ tịch HĐ

Thứ Sáu
17/5

 7h00'

Hội đồng báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa Kinh tế (đợt 2) 

Các thành viên trong hội đồng; CBVC Khoa Kinh tế và các cá nhân quan tâm.

 P102.G2

Chủ tịch HĐ 

Thứ Bảy
18/5

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
19/5