Thứ ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
17/6

 

 

 

 

 

Thứ ba
18/6

8h00’

Nghiệm thu bài giảng

Các thành viên hội đồng Khoa KHCB theo Quyết định số 542/QĐ-PHĐHLN-ĐT về thành lập hội đồng nghiệm thu bài giảng

Phòng 104
G2

Chủ tịch Hội đồng

8h30'

Hội đồng nghiệm thu bài giảngChủ biên: ThS. Trần Thị Hương

 Các thành viên trong hội đồng Phòng 101
G2 
 Chủ tịch Hội đồng

9h30'

Hội đồng nghiệm thu bài giảngChủ biên: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Các thành viên trong hội đồng Phòng 101
G2 
 Chủ tịch Hội đồng

14h00’

Nghiệm thu bài giảng

Các thành viên hội đồng Khoa KHCB theo Quyết định số 542/QĐ-PHĐHLN-ĐT về thành lập hội đồng nghiệm thu bài giảng

Phòng 104
G2

Chủ tịch Hội đồng

 14h00'

Họp đánh giá CBVC 2018-2019 Khoa Lâm học

 Toàn Thể VC, LĐ Khoa Lâm học Phòng họp B
Nhà A2  
 Nguyễn Xuân Hùng

Thứ Tư
19/6

 

8h00' Họp chi bộ và họp Khoa Nông học Toàn thể VC, LĐ khoa Nông học Văn Phòng Khoa Nông học Ông Phạm Văn Hường

14h00’

Họp đánh giá CBVC 2018-2019.

Toàn thể VC, LĐ trung tâm TH&NN Trung tâm TH&NN Ông 
Nguyễn Trường Sơn

14h00’

Họp Công đoàn Khoa Kinh tế
(Theo TB số 59/TB-CĐPH ngày 13/06/2019)

 Đoàn viên Công đoàn Khoa Kinh tế  Phòng họp B
Nhà A2 
 Đinh Thị Thu Thủy
15h30'   Họp Khoa Kinh tế
(Theo TB số 120/TB-PHĐHLN-TCHC  ngày 12/06/2019)
 Toàn thể Viên chức, Lao động Khoa Kinh tế Phòng họp B
Nhà A2  
 Trần Văn Hùng

Thứ Năm
20/6

 8h00'

 Họp ban Thanh tra

 Viên chức và LĐ thuộc ban Thanh tra theo QĐ số 797/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 23 tháng 04 năm 2019 của Hiệu Trưởng ĐHLN

Phòng họp C
nhà A1 

 Nguyễn Tuấn Bình

Thứ Sáu
21/6

08h00’

Họp đánh giá VC, LĐ và Bình xét thi đua năm học 2018 - 2019

Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, ông Khoa Phòng TCHC

Phòng họp B
Nhà A1

Chủ tịch Hội đồng

10h00'

Họp xét điều kiện tốt nghiệp đợt 1 Khóa K60, C05, K6_LT_QLDD; K7B_LT_QLTNR và khóa cũ

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng CT&CTSV, TCKT, Khoa Lâm học, Nông học, Kinh tế, TN&MT, CN-KT)

Phòng họp B
Nhà A1

Ông Mai Hải Châu

14h00’

Tập huấn công tác coi thi THPT quốc gia năm 2019

CBVC tham gia công tác tổ chức thi THPT

Hội trường lớn
Nhà 3

Ông Mai Hải Châu

Thứ Bảy
22/6

19h00’

Lễ Kết nạp Đảng viên, Chuyển đảng chính thức và sinh hoạt Chi bộ Chính trị và Công tác Sinh viên thường kỳ tháng 6/2019.

Toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ.

Phòng họp A
Nhà A1

Đ/c Cao Phi Long

Chủ Nhật
23/6