Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
25/11

 14h00'
Rà soát quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe oto
Ban Giám đốc; Trưởng các đơn vị: Phòng TCHC, phòng Đào tạo, Ban QLĐT&TB, Phòng TCKT Phòng họp C
Nhà A1 
Mai Hải Châu 

Thứ Ba
26/11

8h00' Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khóa V, nhiệm kỳ 2019-2022 - Ban chấp hành Đoàn trường;
- Ban tổ chức đại hội; Các tiểu ban: Nội dung, Nhân sự, Tuyên truyền – hậu cần, hoạt động – an ninh;
- Chủ nhiệm các Câu lạc bộ
Phòng họp B
Nhà A1
Lê Ngọc Diệp
 14h00' Hội nghị tuyển sinh năm 2019 Ban giám đốc; Trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể; Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bộ môn; Tổ trưởng các tổ công tác; Tổ trưởng các tổ công đoàn; Các nhà khoa học có trình độ Tiến sỹ trở lên; Bộ phận Tuyển sinh thuộc phòng Đào tạo, phòng KHCN&HTQT Phòng họp A
Nhà A1 
Phòng Đào tạo 

Thứ Tư
27/11

 14h00' Làm phách và nhập điểm thi kết thúc học phần/môn học của học kỳ 2 năm học 2018-2019 Phòng Khảo thí & ĐBCL, Phòng Đào tạo và Ban Thanh tra Phòng Khảo thí & ĐBCL   Ban thanh tra

Thứ Năm
28/11

8h00'

Họp hội đồng xét thi đua khen thưởng KHCN năm 2019

Các thành viên trong hội đồng theo quyết định số 1203/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 26/11/2019 Phòng họp B
Nhà A1
Chủ tịch Hội đồng
 9h00'

Bảo vệ đề tài cấp cơ sở năm 2019. (Chủ trì đề tài: Nguyễn Lê Quyền)

Các thành viên hội đồng theo QĐ số 1188/QĐ-PHDHLN-KHCN&HTQT ngày 21/11/2019  Phòng 102-G2 Chủ tịch Hội đồng 

 Thứ Sáu
29/11

 14h00' Rút kinh nghiệm đánh ngoài giá 3 CTĐT  Trưởng các phòng, ban, trung tâm; Trưởng, phó các Khoa: Kinh tế, TN&MT,  Lâm học; Cán bộ đầu mối 03 ĐGN và Phòng KT&ĐBCL.  Phòng họp B
Nhà A1
Mai Hải Châu 

Thứ Bảy
30/11

 7h00' Phiên làm việc thứ nhất: Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM khóa V nhiệm kỳ 2019-2022 Đại biểu triệu tập, Đại diện Đảng ủy, Tỉnh đoàn Đồng Nai  Hội trường lớn
Nhà A3
Đoàn trường

Chủ Nhật
01/12

 7h00' Phiên làm việc thứ hai: Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM khóa V nhiệm kỳ 2019-2022 Đại biểu triệu tập, Đại diện Đảng ủy, Tỉnh đoàn Đồng Nai, Trưởng các đơn vị trong trường   Hội trường lớn
Nhà A3
 Đoàn trường