Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
02/12

         

Thứ Ba
03/12

8h00' Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN Ban GĐ; Trưởng phó các đơn vị; Trưởng phó các Bộ môn; CBGV có trình độ Tiến sỹ trở lên Phòng họp A
Nhà A1
Mai Hải Châu
13h30'

Họp chi bộ Khoa Kinh tế.

Toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Khoa Kinh tế Phòng họp B
Nhà A2
Trần Văn Hùng
14h00' Họp chi bộ Khoa Lâm học Toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Khoa Lâm học Phòng 101
G2
Nguyễn Văn Quý
14h30' Nghiệm thu sơ bộ Phần mềm quản lý đào tạo Edusoft Trưởng các phòng: TCHC, TCKT, Đào Tạo, CT&CTSV, KT&ĐBCL, Ban QLĐT&TB Phòng họp B
Nhà A1
Mai Hải Châu
15h30' Họp Khoa Kinh tế Cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế Phòng họp B
Nhà A2
Trần Văn Hùng

Thứ Tư
04/12

8h00' Họp xét chọn biên soạn giáo trình, bài giảng năm học 2019 – 2020 Thường trực hội đồng Khoa học đào tạo Phân hiệu theo quyết định số 1203/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 26/11/2019 (Ô Chứ, Ô. Châu, Ô. Tuyến, Ô. Phú, Ô. Tường) Phòng họp C
Nhà A1
Chủ tịch HĐKHĐT
14h00' Họp xét lương tăng thêm tháng 11/2019 Các thành viên trong hội đồng Phòng họp C
Nhà A1
Mai Hải Châu
15h00' Họp BCH Công đoàn trường Các Ủy viên trong BCH Công đoàn Phòng họp C
Nhà A1
Nguyễn Hạnh Tâm

Thứ Năm
05/12

14h00' Họp Khoa Lâm học Toàn thể cán bộ giảng viên Khoa Lâm học Phòng họp B
Nhà A2
Nguyễn Văn Quý 

 Thứ Sáu
06/12

 14h00'  Họp chi bộ khoa CNKT  Toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Khoa CNKT  VP khoa CNKT  Bí thư chi bộ

Thứ Bảy
07/11

 9h30' Khai giảng cao học khóa 27B  Ban GĐ, Trưởng các đơn vị, học viên K27B nhập học  Phòng họp A
Nhà A1
P. KHCN& HTQT 
 19h00' Họp Kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, năm 2019 Toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Chính trị và Công tác Sinh viên. Phòng họp A
Nhà A1 
Cao Phi Long

Chủ Nhật
08/12

15h00' Lễ công bố quyết định Phó Giám đốc Phân hiệu (TS.Nguyễn Sỹ Hà) Ban GĐ; Trưởng phó các đơn vị  Phòng họp B
Nhà A1
Trần Văn Chứ