Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
10/02

         

Thứ ba
11/02

 14h00' Họp BCH Công đoàn mở rộng Ủy viên BCH Công đoàn và tổ trưởng Công đoàn Phòng họp B
Nhà A1
Ô. Nguyễn Hạnh Tâm 

Thứ Tư
12/02

14h00' Hội nghị Đảng ủy Phân hiệu (ngày 12/02/2020) Ban chấp hành Đảng bộ Phân hiệu; mời đồng chí Nguyễn Sỹ Hà tham dự. Phòng họp B
Nhà A1
Ô. Trần Văn Chứ
15h00' Hội nghị cán bộ chủ chốt

Ban chấp hành Đảng bộ Phân hiệu; bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phân hiệu; các đồng chí đảng viên là trưởng, phó các đơn vị thuộc Phân hiệu (phòng, ban, khoa, trung tâm); trưởng các bộ môn trực thuộc khoa; trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội cùng cấp

Phòng họp B
Nhà A1
Ô. Trần Văn Chứ
15h30' Họp giao ban công tác tháng 2/2020 Ô. Mai Hải Châu

Thứ Năm
13/02

 8h00' Hội nghị Đảng ủy Phân hiệu (ngày 13/02/2020)

Ban chấp hành Đảng bộ Phân hiệu; mời đồng chí Nguyễn Sỹ Hà tham dự.

 Phòng họp B
Nhà A1
 Ô. Trần Văn Chứ
14h00' Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ

Theo quyết định số 55/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 07/02/2020 của Giám đốc Phân hiệu

Phòng họp B
Nhà A1
 Ô. Trần Văn Chứ

Thứ Sáu
14/02

07h00’

Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH cấp cơ sở - Khoa Tài nguyên và Môi trường năm 2020 Thành viên trong Hội đồng
(theo Quyết định số 68/QĐ/PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 12/2/2020)

Phòng 101, 102
Nhà G2 

Chủ tịch Hội đồng 

10h00'

Làm việc với Tổ chức giáo dục vương quốc Anh EV Trust Ô. Châu; Trưởng các đơn vị: Phòng TCHC, Phòng Đào tạo; TT.TH&NN

Phòng họp C
Nhà A1

Ô. Mai Hải Châu

Thứ Bảy
15/02

         

Chủ Nhật
16/02