Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
24/02

 14h00' Đại hội Chi bộ TCHC Toàn thể Đảng viên Chi bộ TCHC, Đ/c Thái Hữu Thọ - Đảng uỷ viên, Trưởng phòng TCHC Phòng họp A – Nhà A1  Bí thư chi bộ TCHC
14h00' Đại hội Chi bộ các trung tâm Toàn thể Đảng viên Chi bộ các trung tâm, Đ/c Mai Hải Châu - Phó bí thư đảng uỷ, P.Giám đốc Phân hiệu Phòng họp B– Nhà A2 Bí thư chi bộ các trung tâm
15h30' Đại hội Chi bộ TCKT Toàn thể Đảng viên Chi bộ TCKT, Đ/c Đỗ Thị Thắm - Đảng uỷ viên, Trưởng phòng TCKT Phòng họp A – Nhà A1 Bí thư chi bộ TCKT

Thứ ba
25/02

14h00'

Họp bàn các giải pháp thực hiện kế hoạch HK2 năm 2019-2020, kế hoạch tuyển sinh 2020;

Đại diện Ban GĐ, các Phòng: Đào tạo, CT&CTSV, TCKT, TCHC, Khảo thí, các Khoa: Kinh tế, Nông học, Lâm học, TN&MT, CNKT, KHCB, LLCT, các trung tâm: TN&PTCN, THNN Phòng họp B – Nhà A1  Ban Giám đốc 
15h00' Xét điều kiện làm khóa luận TN các lớp K8, K61 Đại diện Ban GĐ, các Phòng: Đào tạo, CT&CTSV,TCKT, các Khoa: Kinh tế, Nông học, Lâm học, TN&MT, CNKT

Thứ Tư
26/02

         

Thứ Năm
27/02

8h00' Họp tổ Tổ chức phục vụ chuẩn bị công tác Đại hội Đảng bộ Phân hiệu Ô. Mai Hải Châu; Ô. Nguyễn Văn Phú; Ô. Cao Phi Long; B. Đỗ Thị Thắm; Ô. Thái Hữu Thọ; Ô. Nguyễn Hạnh Tâm; Ô. Phạm Văn Sỹ; Ô. Đặng Thái Bình Phòng họp C – Nhà A1  Ô. Mai Hải Châu

Thứ Sáu
28/02

10h00' Ký kết hợp tác đào tạo tiếng anh với tổ chức EV Trust Ô. Châu; Trưởng các đơn vị: TCHC, Đào tạo, KHCN&HTQT, Kinh tế, TN&MT, CN&KT, Lâm học, Nông học, TT.TH&NN và toàn thể giảng viên Bộ môn Tiếng Anh. Phòng họp B – Nhà A1  Ô. Mai Hải châu

Thứ Bảy
29/02

7h30' Hội đồng bảo vệ đề cương đề tài cơ sở Khoa Kinh tế năm 2020 Các thành viên trong hội đồng theo QĐ 104/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 26/02/2020 Phòng 102 – Nhà G2 Chủ tịch hội đồng
19h00' Đại hội Chi bộ CT&CTSV Toàn thể Đảng viên Chi bộ CT&CT Sinh viên, Đ/c Cao Phi Long - Đảng uỷ viên, Trưởng phòng CT&CTSV Phòng họp A – Nhà A1  Bí thư chi bộ CT&CTSV

Chủ Nhật
01/03