1. Chức năng
    Tham mưu, giúp việc Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân và công tác pháp chế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
    - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật.
    - Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc thẩm quyền của Giám đốc.
    -Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục: quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện về  giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản và cơ sở vật chất; hoạt động khoa học công nghệ - hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của phân hiệu và an toàn lao động.
    - Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại; tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
    - Báo cáo, tổng kết về công tác thanh tra; công tác tiếp dân; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của giám đốc và cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục, đào tạo.
    - Tư vấn cho Hội đồng Phân hiệu, Giám đốc về vấn đề pháp lý trong các hoạt động của Phân hiệu theo pháp luật và nguyên tắc pháp chế. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Giám đốc ban hành.
    - Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định của Nhà nước, Nhà trường cho viên chức, người học; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, viên chức, người lao động và người học.
    - Giúp Giám đốc chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gửi xin ý kiến; kiên nghi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.
    - Phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật, quy định của Nhà trường và kiến nghị  các biện pháp xử lý vi phạm.
    - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp giao.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Quy che hoat dong ban thanh tra.doc)Quy che hoat dong ban thanh tra.doc102 kB