1. Vị trí và chức năng
Phòng Đào tạo là một đơn vị trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là Phân hiệu) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu trong việc triển khai thực hiện các mảng công tác sau theo quy định của pháp luật, của Phân hiệu và của Trường Đại học Lâm nghiệp:
Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Phân hiệu công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; phát triển chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học; mở rộng và phát triển ngành nghề đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo; tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học và tính học phí theo tín chỉ cho các hệ bậc đào tạo đến đại học theo quy định của pháp luật và của Phân hiệu.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tổ chức và quản lý công tác tuyển sinh bậc đại học, dự bị đại học, cao đẳng, trung học và các loại hình giáo dục thường xuyên khác, gồm các khâu từ tuyên truyền, tuyển sinh đến thông báo học sinh, sinh viên vào học tại Phân hiệu; sắp xếp tổ chức học sinh, sinh viên theo đơn vị lớp;
2. Chủ trì Hội nghị tuyển sinh hàng năm làm cơ sở cho việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh các bậc, các loại hình đào tạo tới bậc đại học theo năm hoặc cho nhiều năm;
3. Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển ngành nghề, mở rộng quy mô, các loại hình đào tạo; nghiên cứu xây dựng phương án phát triển chương trình đào tạo; tổ chức chỉ đạo, xây dựng và thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học, các bậc học, các loại hình đào tạo;
4. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch biên soạn và xuất bản giáo trình, bài giảng và các tài liệu giảng dạy phục vụ giảng dạy trong toàn Phân hiệu;
5. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thực hành thực tập, lao động rèn nghề của các ngành đào tạo, các loại hình đào tạo trong toàn Phân hiệu; tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực hành thực tập, lao động rèn nghề của các loại hình và bậc đào tạo;
6. Lập kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thi hết môn học, thi tốt nghiệp, quản lý điểm thi, xây dựng kế hoạch từng lần thi theo quy chế đào tạo và bàn giao cho Phòng KT&ĐBCL thực hiện; quản trị hệ thống mạng tín chỉ, quản lý việc cấp phát mật khẩu và tài khoản cho sinh viên và giảng viên; xây dựng thời khóa biểu trực tuyến cho sinh viên đăng ký học, phân quyền cho giảng viên giảng dạy và nhập điểm quá trình; nhập kết quả thi kết thúc học phần của sinh viên vào hệ thống mạng để các đơn vị có liên quan khai thác sử dụng;
7. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy chế đào tạo cho các bậc và loại hình đào tạo; tổ chức xét học tiếp, thôi học, ngừng học, bảo lưu kết quả, miễn thi, hoãn thi, học vượt, học bù, học ngành thứ hai, chuyển lớp/địa điểm đào tạo, chuyển ngành học trong Phân hiệu và chuyển trường cho sinh viên theo quy chế;
8. Quản lý chất lượng giảng dạy của cán bộ giảng dạy, học tập của sinh viên. Đề xuất với Giám đốc về các chủ trương và giải pháp đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập;
9. Căn cứ kế hoạch giảng dạy cùng với các Khoa, Bộ môn và đội ngũ giảng viên lập kế hoạch mời giảng và thực hiện chế độ thanh quyết toán tiền vượt giờ cho cán bộ giảng dạy của Phân hiệu và tiền mời giảng theo quy định hiện hành;
10. Thường trực các Hội đồng tuyển sinh Hội đồng xét tốt nghiệp cuối khóa; Hội đồng xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp; Hội đồng xét học tiếp, thôi học, tạm dừng học tập, cảnh báo học tập; Hội đồng thi tốt nghiệp, thi lại theo quy định hiện hành;
11. Chủ trì Hội nghị kế hoạch đào tạo hàng năm làm cơ sở bố trí cán bộ giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo; đề xuất tổ chức thực hiện các Hội nghị chuyên đề về phát triển đào tạo, chương trình, tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo,...; tổ chức lễ khai giảng, tổng kết và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên;
12. Quản lý và phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục thường xuyên trong phạm vi toàn Phân hiệu (bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, v.v); tổ chức các hoạt động học chuyển đổi, bổ sung môn học cho thí sinh dự thi sau đại học, thi liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học;
13. Chủ trì công tác tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học các ngành bậc Đại học theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
14. Chịu trách nhiệm tính học phí cho toàn bộ các hệ học đến bậc đại học và chuyển cho Phòng Tài chính - Kế toán thu học phí theo quy định của pháp luật và của Phân hiệu.
15. Chủ trì các hoạt động xúc tiến tuyển sinh; thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ, đột xuất hàng năm về công tác tuyển sinh, quy mô đào tạo, thực hiện kế hoạch đào tạo toàn Phân hiệu theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu và của cơ quan quản lý cấp trên; cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình giảng dạy, học tập trong toàn Phân hiệu để phục vụ công tác quản lý theo quy định của Phân hiệu và của Trường Đại học Lâm nghiệp;
16. Quản lý các chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với nước ngoài (nếu có); quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ đến bậc Đại học theo đúng quy định của pháp luật;
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.