1. Vị trí và chức năng
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là một đơn vị trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là Phân hiệu) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Phân hiệu trong việc triển khai thực hiện các mảng công tác sau theo quy định của pháp luật, của Phân hiệu và của Trường Đại học Lâm nghiệp:
Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Phân hiệu các mảng công tác sau đây:
- Tổ chức triển khai, quản lý công tác thi các bậc, hệ đào tạo trong và ngoài phân hiệu;
- Tổ chức, triển khai đánh giá hoạt động dự giờ giảng viên; đánh giá kết quả học tập của người học; lấy ý kiến của cựu người học và nhà tuyển dụng;
- Tổ chức công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo, đánh giá chương trình đào tạo;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và trình Giám đốc ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí trên cơ sở các quy chế, quy định của Trường Đại học Lâm nghiệp và Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn và Phòng Đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc môn học/học phần theo phân cấp của Giám đốc Phân hiệu. Trực tiếp quản lý và bảo mật ngân hàng đề thi, nhân sao, phát hành đề thi;           
3. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình về thi, kiểm tra kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp các bậc, hệ đào tạo. Phối hợp với các khoa, bộ môn và các đơn vị chức năng tổ chức các kỳ thi từ khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi, công bố điểm thi; thực hiện lưu trữ bài thi và điểm thi theo quy định;
4. Bàn giao kết quả thi các môn học/học phần cho Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế theo tiến độ;
5. Xây dựng và trình Giám đốc Phân hiệu ký ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Lâm nghiệp. Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng;
6. Xây dựng quy trình, lập kế hoạch trình Giám đốc Phân hiệu quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo. Phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp và các đơn vị chức năng trong Phân hiệu thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
7. Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, chương trình đào tạo trên website và các phương tiện thông tin khác của Phân hiệu;
8. Lập và công bố kế hoạch khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng giáo dục đào tạo của Phân hiệu sau các kỳ kiểm định chất lượng Trường, đánh giá chương trình đào tạo. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo;
9. Tham gia công tác tuyển sinh, thanh tra các bậc, hệ đào tạo của Phân hiệu;
10. Đề xuất, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo;
11. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê và làm báo cáo theo định kỳ, đột xuất hàng năm về công tác khảo thí, tự kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo của Phân hiệu theo yêu cầu của Giám đốc Phân hiệu và của cơ quan quản lý cấp trên;
12. Phối hợp với các khoa, phòng ban của Phân hiệu trong việc thực hiện, tổng hợp kết quả đánh giá môn học/học phần, đánh giá sinh viên trước khi tốt nghiệp, lấy ý kiến phản hồi của cựu người học, tổ chức lấy ý kiến nhà tuyển dụng về công tác đào tạo của Trường…Tham gia, giám sát, tổng hợp kết quả dự giờ giảng viên tại các khoa theo từng học kỳ và năm học.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Phân hiệu giao.