Giới Thiệu

Phòng Quản lý đầu tư và thiết bị  - Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập theo quyết định số 2567/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 05/12/2018 của Trường Đại học Lâm nghiệp

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1. Chức năng

a) Tham mưu, giúp việc Giám đốc quản lý đẩu tư mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất của Phân hiệu; quản lý quy hoạch xây dựng tổng thể mặt bằng phát triển Phân hiệu;
b) Tham mưu, giúp việc Giám dốc quàn lý đất đai và tài sản trên đất cơ sờ hạ tầng kỹ thuật, điện, nước; quản lý, khai thác, sử dụng, sửa chữa các loại thiết bị, vật tư, máy móc của Phân hiệu;
c) Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc các công tác xây dựng, đề xuất chiến lược và kế hoạch phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) của Phân hiệu; Quản trị hệ thống CNTT và Website của Phân hiệu.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Về lĩnh vực quản lý dầu tư
a) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho các dự án đầu tư tại Phân hiệu; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư của các dự án; điều chỉnh bồ sung kế hoạch dầu tư các dự án khi có những nhiệm vụ đột xuất hoặc khi phát sinh bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện;
b) Phối hợp các dơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm tài sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Lập thiết kế, dự toán và tổ chức thực hiện các hạng mục sửa chữa nhỏ; quản lý mặt bằng quy hoạch xây dựng tổng thể Phân hiệu theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
d) Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, quyết toán các hạng mục dự án hoàn thành của các dự án do Phân hiệu làm chủ đầu tư;
d) Tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ hàng năm tại Phân hiệu, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
e) Tổ chức lập danh mục, giá trị và kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua sắm vật tư thiết bị từ các nguồn kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt'
g) Tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trình chủ đầu tư phê duyệt;
h) Phối họp với các Phòng, Ban của Phân hiệu và các dơn vị chức năng của trường trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các Ban quản lý dự án về quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, quản lý chi phí của các dự án đều tư xây dựng tại Phân hiêu; báo cáo giám sát đẩu tư theo quy định của pháp luật.

2.2. Về lĩnh vực quản trị, thiết bị
a) Quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhà cửa, đất đai, đường xá, công trình, kiến trúc, đất rừng, cây rừng; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị và hệ thống điện, nước của Phân hiệu;
b) Lập kế hoạch và tổ chức quản lý việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ nhà cửa, đường xá, công trình kỹ thuật, kiến trúc; lập kế hoạch và tổ chức quản lý, sửa chữa phục hồi thiết bị, vật tư; Đánh giá tải sản; Thường trực công tác kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định;
c) Tổ chức, tiếp nhận, phân phối, cấp phát các loại thiêt bị, vật tư theo kế hoạch dã dược Giám đốc phê duyệt; quản lý kho vật tư; tổ chức kiếm kê tài sản, thiết bị, vật tư theo quy định;
d) Theo dõi, giám sát các đơn vị trong việc quản lý sử dụng thiết bị, vật tư; Đề xuất việc tổ chức sử dụng hợp lý thiết bị, vật tư theo quy định.
đ) Quản lý giảng đường, tài sản, thiết bị, vật tư, đồ dùng được giao đẽ phục vụ giảng dạy và học tập theo quy định;
e) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công; công tác kiểm tra, giám sát và lập báo cáo định kỳ theo quy định, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thấm quyền.

2.3. Về lĩnh vực Công nghệ thông tin
a) Nghiên cứu đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin theo phê duyệt của Giám đốc;
b) Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động Công nghệ thông tin, ứng dụng Công nghệ thông tin theo đúng các quy định của pháp luật, các quy định của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động vả ứng dụng Công nghệ thông tin đã được Giám đốc ban hành;
c) Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Công nghệ thông tin, ứng dụng Công nghệ thông tin trong Phân hiệu theo phê duyệt của Giám đốc;
d) Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Giám dốc và các nhu cầu quản lý, tác nghiệp, đào tạo, nghiên cứu, học tập trong phạm vi toàn Phân hiệu;
đ) Xây dựng, tổ chức, triển khai các điều kiện kỹ thuật để đảm bảo khả năng liên thông giữa các quy trình công việc ở các đơn vị thuộc Phân hiệu, phục vụ cho việc tối ưu hoá các quy trình công việc có ứng dụng Công nghệ thông tin trong phạm vi toàn Phân hiệu và Trường Đại học Lâm nghiệp;
e) Thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, nâng cấp và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin (máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng...). Sửa chừa, bảo dưỡng duy trì hoạt động các thiết bị tin học (phần cứng phần mềm,...) theo yêu cầu của các bộ phận trong Phân hiệu. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn;
g) Hỗ trợ đăng tải bài giảng điện tử phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; lập và gửi các dữ liệu, báo cáo của Phân hiệu cho Trường Đại học Lâm nghiệp và các cơ quan chức năng qua hệ thông Công nghệ thông tin;
h) Trực tiếp quản lý các tài sản của hệ thống máy chủ, hệ thống đường kết nối ra bên ngoài, hệ thông đường truyền nội bộ, các phần mềm, các dữ liệu trên hệ thông mảy chủ, các thiết bị, phương tiện phụ trợ cho hệ thống;
i) Tổ chức triển khai các hợp đồng cung cấp dịch vụ đường truyền, dịch vụ kết nối... với các nhà cung cáp dịch vụ để đảm bảo nhu cầu công tác của Phân hiệu.

2.4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện trang thiết bị được giao để phục vụ công tác của Phân hiệu.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp giao.